Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.6. Облік витрат, які не включають до собівартості будівельно-монтажних робіт

4.6. Облік витрат, які не включають до собівартості будівельно-монтажних робіт

До адміністративних витрат належать такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування й управління будівельною організацією.

Витрати на основну й додаткову заробітну плату відповідно до штатного розкладу та встановлених будівельною організацією систем оплати праці, включно із будь-якими видами грошових виплат (передбачені чинним законодавством надбавки й доплати компенсаційного характеру, премії, одноразові заохочення тощо):

утримання апарату управління будівельної організації, що має статус юридичної особи (керівників, фахівців, службовців);

утримання працівників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування будівельної організації (телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, операторів зв’язку, операторів елек-
тронно-обчислювальних машин, двірників, прибиральниць тощо);

утримання іншого загальногосподарського персоналу.

Відрахування на соціальні заходи за встановленими законодавством нормами.

Витрати на службові відрядження працівників апарату управління будівельної організації й працівників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування будівельної організації.

Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату управління будівельної організації, зокрема: витрати на утримання й експлуатацію службових легкових авто, що перебувають на балансі будівельної організації (орендуються) та обслуговують працівників апарату управління, включно із: основною, додатковою заробітною платою та будь-якими іншими грошовими виплатами водіям та іншим працівникам, що обслуговують легкові авто; вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми; витрати на утримання гаражів і місць стоянки (паркування) легкових авто (енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо); амортизація (орендна плата), витрати на ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових авто й поточний ремонт гаражів і місць стоянки автомобілів.

Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації та інші загальногосподарські витрати:

витрати на придбання канцелярських товарів і приладів, бланків обліку, звітності;

витрати на утримання, експлуатацію й поточний ремонт будинків, споруд, приміщень, що використовує апарат управління будівельною організацією;

витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів), обчислена за їхньою первинною або справедливою вартістю відповідно до встановлених норм;

витрати на малоцінний і швидкозношуваний інвентар і малоцінні предмети, що використовуються будівельною організацією і не належать до основних засобів, та витрати на їхній ремонт;

витрати на утримання й експлуатацію всіх видів зв’язку та радіо, які використовують для здійснення управління і перебувають на балансі будівельної організації, оплата послуг зв’язку (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо), обчислювальних цент­рів, засобів сигналізації та інших технічних засобів управління;

витрати на утримання, ремонт та експлуатацію лічильно-обчислювальної, машинописної, розмножувальної та іншої оргтехніки, що перебуває на балансі будівельної організації і використовується персоналом, зазначеним у цьому розділі;

оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями в управлінні виробництвом, якщо у штатному розкладі не передбачено відповідних функціональних служб, включно із витратами на обчислювальні, друкарські, розмножувальні та інші роботи;

оплата послуг консультаційного й інформаційного характеру (зокрема витрати на придбання літератури й передплату спеціалізованих періодичних видань), пов’язаних із забезпеченням поточної діяльності апарату управління, виготовленням та зберіган­ням продукції допоміжних, другорядних виробництв будівельної організації, дотриманням законодавства.

Оплата професійних послуг (юридичних, з оцінки майна, ауди­торських — оплата за проведення обов’язкових аудиторських перевірок, передбачених законодавством, тощо).

Витрати на врегулювання спорів у судових органах.

Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, на оприлюднення річного звіту, представницькі витрати, послуги щодо зміни структури приватизованої будівельної організації тощо).

Оплата передбаченого законодавством збору за реєстрацію будівельної організації в органах державної виконавчої влади.

Витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ, включно із платою за розрахунково-касове обслуговування (у частині виплат заробітної плати персоналу, зазначеного в пункті 1 цього розділу), отримання гарантій, вексельного авалю, факторингових і довірчих операцій, ведення обліку боргових вимог і зобов’язань, зокрема й цінних паперів. Надання поштово-телеграфних послуг та інші витра­ти, пов’язані з грошовим обігом.

Одноразова допомога, яку виплачують працівникам згідно з чинним законодавством під час переведення, прийому і направлення на роботу до іншої місцевості.

Відрахування відокремлених структурних підрозділів на утримання апарату управління будівельним об’єднанням, включно із витратами на утримання корпорації, асоціації тощо.

Податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законодавством (крім податків і зборів, які включено до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт).

Утримання протипожежної й сторожової охорони адміністративних приміщень:

витрати на оплату праці працівників, які перебувають у штаті будівельної організації;

послуги, надані сторонніми організаціями, з протипожежної та сторожової охорони у визначеному законодавством порядку;

придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю й устаткування.

Витрати на перебазування будівельних і монтажних організацій.

До витрат на збут належать такі витрати, пов’язані з реалізацією товарів, робіт і послуг.

Оплата за розроблення й видання рекламних виробів (прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів тощо), рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню); витрати на світлову, комп’ютерну, іншу зовнішню рекламу стосовно діяльності будівельної організації й на дослідження ринку (маркетинг); відшкодовування витрат на участь у виставках, ярмарках, вартість безкоштовно переданих зразків і макетів; представницькі витрати (організація при­йомів, конференцій та інших офіційних заходів, включно із оплатою праці обслуговувального персоналу).

Витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції (допоміжних і другорядних виробництв будівельної організації); витрати на ремонт тари.

Витрати на утримання персоналу, діяльність якого пов’язана зі збутом, включно із витратами на відрядження працівників, зайнятих збутом.

Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона).

Витрати на утримання легкового автотранспорту, який використовують працівники відділу збуту:

витрати на оплату праці водіїв і на обов’язкові відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством;

витрати на ремонт, технічний нагляд і технічне обслуговування.

Витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції, виробленої допоміжними й другорядними виробниц-
твами будівельної організації для її реалізації на сторону, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції відповідно до умов договору (базису) постачання.

Податки, збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законодавством, пов’язані із відповідними витратами на збут.

Інші витрати, пов’язані зі збутом товарів, робіт (послуг).

До інших операційних витрат належать такі:

втрати від знецінення запасів;

втрати від нестачі і втрати від псування цінностей;

визнані штрафи, пені, неустойка;

сума безнадійної дебіторської заборгованості й відрахування до резерву сумнівних боргів.

Витрати на утримання об’єктів соціальної сфери. Витрати на утримання приміщень, що безкоштовно надаються професійним спілкам, підприємствам громадського харчування, що обслуговують працівників будівельної організації або використовуються будівельною організацією самостійно на зазначені цілі, включно із нарахуванням амортизації, витратами на проведення ремонту, освітлення, опалення, водопостачання, каналізацію, електропостачання, а також на паливо для приготування їжі.

Витрати на дослідження й розробки.

Собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бух­галтерського обліку є еквівалентом у грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов’язані з продажем іноземної валюти.

Собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їхньої облікової вартості, та витрат, пов’язаних із їхньою реалізацією.

Втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов’язаннями, що пов’язані з операційною діяльністю будівельної організації).

Витрати, пов’язані з наданням фінансової допомоги медичним, дитячим, громадським організаціям тощо.

Витрати операційної діяльності будівельної організації на утри­мання (амортизація, охорона тощо) незадіяних будівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які не використовують під час виконання будівельного контракту.

Інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності будівельної організації.

Синтетичний облік операційних витрат, які не відносять на собівартість будівельно-монтажних робіт, здійснюють, відповідно, на рахунках 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші операційні витрати». Наприкінці звітного періоду ці витрати відносять на фінансові результати діяльності:

Дебет рахунка 791             Кредит рахунків 92, 93, 94

Витрати неопераційної діяльності (фінансової, інвестиційної, від надзвичайних подій) також не відносять на собівартість будівельно-монтажних робіт, обліковують відповідно на рахунках 95 «Фінансові витрати», 96 «Втрати від участі в капіталі», 97 «Інші витрати», 99 «Надзвичайні витрати», наприкінці звітного періоду відносять на фінансові результати діяльності:

Дебет рахунка 79               Кредит рахунків 95, 96, 97, 99.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+