Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.4.7. Облік тимчасових будівель і споруд

4.7. Облік тимчасових будівель і споруд

Під час проведення будівельних робіт виникає необхідність зведення допоміжних будівель і споруд, які використовують лише під час будівництва основних об’єктів і тому називають тимчасовими. Якщо зведення цих об’єктів здійснюють за рахунок коштів забудовника (замовника), передбачених у зведеному кошторисному розрахунку, такі об’єкти називають титульними й обліковують на балансі забудовника. Якщо зведення об’єктів здій-
снюють за рахунок накладних витрат будівельної організації, такі об’єкти називають нетитульними й обліковують на балансі будівельного підприємства (огорожі основного об’єкта будівництва, складські приміщення, навіси, комори тощо).

Витрати на спорудження та розбирання тимчасових (титульних і нетитульних) будівель і споруд включають до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт за умови включення таких витрат у кошторис на будівництво об’єкта. Ці витрати обліковують у порядку, встановленому стосовно обліку виконаних будівельно-монтажних робіт, і включають у виробничу собівартість робіт за відповідними статтями калькулювання й елементами витрат.

Витрати на спорудження та розбирання нетитульних тимчасових будівель і споруд обліковують на рахунку 91 «Загальновироб­ничі витрати» окремо за кожним із таких об’єктів і включають до виробничої собівартості будівельно-монтажних робіт за статтею «Загальновиробничі витрати» (за елементом «Інші операційні витрати») — для організацій, які застосовують 9-й клас рахунків, і до рахунка 80 «Матеріальні витрати» субрахунок 809 «Інші матеріаль­ні витрати» для організацій, які застосовують 8-й клас рахунків.

Знос (амортизація) тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв нараховують одним із методів, прийнятих для основних засобів. Найдоцільнішим у цьому випадку є прямолінійний метод.

Облік уведених в експлуатацію тимчасових (нетитульних) спо­руд і пристроїв здійснюють на субрахунку 113 «Тимчасові (нетитульні) споруди» рахунка 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Витрати організації на придбання або виготовлення власними силами цих об’єктів відображають на субрахунку 153 «Прид­бання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів», а нарахування зносу (амортизації) — на субрахунку 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів» рахунка 13 «Знос необоротних активів».

Витрати на придбання й будівництво тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв в обліку будівельної організації відображають:

Дебет рахунка 153             Кредит рахунків 20, 63, 65, 66.

Уведення об’єктів в експлуатацію за їх первинною вартістю:

Дебет рахунка 113             Кредит рахунка 153

Нарахування зносу тимчасових (нетитульних) споруд і пристроїв:

Дебет рахунка 91               Кредит рахунка 132

Списання об’єктів у разі ліквідації їх:

Дебет рахунка 132             Кредит рахунка 113

Оприбуткування матеріалів від розбирання об’єктів за ціною можливого використання або реалізації:

Дебет рахунка 20               Кредит рахунка 746

Витрати на розбирання об’єктів:

Дебет рахунка 976             Кредит рахунків 65, 66, 68 тощо

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+