Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.6. Переоцінка за зменшення корисності основних засобів

Згідно з МСФЗ 16 „Основні засоби”, фірма може переоцінити основні засоби до рівня їх справедливої вартості на дату переоцінки.

Справедливою вартістю основних засобів визнається їх ринкова вартість, визначена експертною оцінкою професійних оцінювачів. Якщо для деяких унікальних машин, обладнання не можна встановити ринкову ціну, то справедливою вважається відновлена собівартість, тобто витрати на їх придбання в існуючих умовах з урахуванням зносу.

Частота переоцінок залежить від коливань справедливої вартості об’єктів, що переоцінюються. При значних непостійних коливаннях переоцінку слід проводити щорічно, а при незначних коливаннях – кожні три або п’ять років.

Слід зазначити, що при переоцінці певного об’єкта основних засобів необхідно одночасно переоцінювати весь клас, до якого належить цей об’єкт.

Постійну переоцінку певного класу основних засобів слід проводити, якщо вони будуть своєчасними і не потребують значного періоду. При цьому переоцінюють не лише балансову вартість об’єкту, а й суму накопиченої амортизації. МСБО 16 передбачено два підходи до накопиченої амортизації:

- накопичену амортизацію переоцінюють пропорційно до зміни первісної вартості. Даний метод застосовують у тому випадку, коли переоцінка об’єкта проводиться з використанням індексу до його амортизованої вартості;

- накопичену амортизацію виключають з первісної вартості об’єкта та переоціненої балансової чистої вартості. Цей метод використовують при переоцінці будівель до їх ринкової вартості.

Результати першої після надходження об’єкта переоцінки відображають у залежності від напрямку переоцінки:

- при дооцінці її суму відображають у складі власного капіталу по кредиту рахунків „Дооцінка” або „Капітал від переоцінки” з одночасним збільшенням вартості основних засобів;

- у випадку здійснення уцінки, її суму списують на витрати підприємства, відображають у „Звіті про прибутки і збитки” з одночасним зменшенням вартості основних засобів.

При подальших переоцінках слід враховувати загальну суму попередніх.

Розглянемо переоцінку основних засобів на конкретних прикладах.

Первісна вартість устаткування –                                         300000 грн

Накопичена амортизація –                                                    70000 грн

Експертною оцінкою встановлено, що відновлювана вартість устаткування на дату переоцінки склала                                                                420000 грн

1. При застосуванні пропорційного методу переоцінки накопиченої амортизації перш за все визначаємо коефіцієнт переоцінки як відношення відновлюваної вартості до первісної 420000 грн/300000 грн=1,4

Після проведення розрахунку отримаємо:

- первісну переоцінену вартість – 420000 грн;

- переоцінену накопичену амортизацію 70000 грн * 1,4 = 98000 грн

- чисту балансову вартість 420000 грн – 98000 грн = 322000 грн

У бухгалтерському обліку необхідно зробити наступні записи:

- на суму дооцінки первісної вартості (420000 грн – 300000 грн)

Дебет рахунку „Основні засоби”                                          120000 грн

Кредит рахунку „Дооцінка”                                                  120000 грн

- на суму дооцінки накопиченої амортизації (98000 грн – 70000 грн)

Дебет рахунку „Дооцінка”                                                    28000 грн

Кредит рахунку „Накопичена амортизація”                        28000 грн

2. При застосуванні методу виключення суми накопиченої амортизації у обліку слід відобразити:

- збільшення первісної вартості

Дебет рахунку „Основні засоби”                                          22000 грн

Кредит рахунку „Дооцінка”                                                  22000 грн

- на суму накопиченої амортизації

Дебет рахунку „Накопичена амортизація”                                    70000 грн

Кредит рахунку „Дооцінка”                                                  70000 грн

Незалежно від використаного варіанту відображення у бухгалтерському обліку переоцінки даного об’єкта його вартість збільшилась на 22000 грн, а сума дооцінки дорівнює 92000 грн.

У випадку проведення первинної уцінки, її сума відноситься на поточні витрати. При цьому аналогічно розглянутим вище варіантам

- одночасно відображається уцінка накопиченої амортизації;

- відображається списання накопиченої амортизації.

Первісна вартість об’єкта                                                      250000 грн

Накопичена амортизація                                                       60000 грн

Експертна оцінка об’єкта                                                      200000 грн

При використанні пропорційної переоцінки у обліку необхідно зробити такі записи:

Дебет рахунку „Витрати від уцінки основних засобів”       38000 грн

Дебет рахунку „Накопичена амортизація”                                    12000 грн

Кредит рахунку „Основні засоби”                                       50000 грн

У разі вибору списання накопиченої на момент уцінки амортизації у бухгалтерському обліку відображають:

Дебет рахунку „Витрати від уцінки основних засобів”       38000 грн

Дебет рахунку „Накопичена амортизація”                                    60000 грн

Кредит рахунку „Основні засоби”                                        98000 грн

При проведенні кожної наступної переоцінки необхідно враховувати попередні. При цьому, якщо сума попередніх дооцінок більша суми попередніх уцінок, то сума наступної уцінки списується:

- у межах перевищення дооцінок на зменшення раніше відображених дооцінок;

- на різницю між сумою уцінки і сумою перевищення попередніх дооцінок на витрати від уцінки основних засобів.

У випадку перевищення суми попередніх уцінок над сумою попередніх дооцінок сума наступної дооцінки відноситься:

- на доходи підприємства у межах перевищення раніше проведених уцінок;

- на збільшення  суми дооцінок на різницю між сумою дооцінки і сумою перевищення попередніх уцінок.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+