Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3. 9. Облік доходів від операцій з основними фондами та нематеріальними активами

3.9. Облік доходів від операцій з основними фондами та нематеріальними активами

Під терміном "основні фонди" в податковому обліку слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

Виведення з експлуатації основних фондів будь-якої групи здійснюється на підставі наказу керівника платника податку або у разі їх примусового відчуження чи конфіскації згідно із законом.

Проведення будь-яких робіт, пов'язаних з поліпшенням основних фондів, без наявності вказаних вище документів не є свідченням про виведення таких основних фондів із експлуатації.

У разі виведення з експлуатації окремих об'єктів основних фондів групи 1 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта.

Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих  об'єктів  основних  фондів  групи   1   та нематеріальних  активів включається до валових доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу включається до валових витрат платника податку.

У разі виведення з експлуатації основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів (вартості продукції, робіт, послуг, отриманих платником податку в межах бартерних (товарообмінних) операцій). Якщо сума вартості основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відпо­відної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду.

До доходів від операцій з основними фондами і нематеріальними активами відносяться:

прибуток від реалізації основних засобів 1-ї групи;

перевищення продажної вартості основних засобів 2,3,4 груп над
залишковою вартістю всіх із вище зазначених груп в їх розрізі;

продажна вартість, за мінусом ПДВ, основних фондів і нематеріальних
активів невиробничого призначення.

Приклад. БМУ „Промбуд" реалізувало в звітному періоді складське приміщення за 60 тис. грн., включаючи ПДВ, залишкова вартість якого 10 тис. грн., сума зносу - 40 тис. грн.

Валовий дохід = 60-10-10=40 тис. грн.

Дт 36 Кт 74 - 60 тис. грн.;

Дт 74 Кт 641 - 10 тис. грн.;

Дт 97 Кт 10-10 тис. грн.;

Дт 13 Кт 10 - 40 тис. грн.;

Дт 74 Кт 79 - 50 тис. грн.;

Дт 79 Кт 97-10 тис. грн.

При реалізації основних засобів 1-ї групи, валовий дохід співпадає із прибутком, визначеним за даними бухгалтерського обліку на рахунку 79. при реалізації основних засобів 2,3,4 груп, валовий дохід не співпадає із даними бухгалтерського обліку з реалізації таких основних засобів. При реалізації основних засобів невиробничого призначення, валовим доходом є кредитовий оборот по рахунку 74, за мінусом ПДВ, тобто Дт 36 Кт 74 - Дт 74 Кт 641.

До 01.01.2003р. валові доходи від реалізації основних засобів відображаються в окремому додатку до декларації. В діючій на сьогодні декларації такі доходи відображаються в складі інших доходів в рядку 01.6.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+