Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1. Необхідні правові й економічні умови для ГС

Конституція України проголошує і Гарантує вільне використан­ня кожним громадянином своїх здібностей і майна для заняття підприємницькою чи іншою, не забороненою законом, економіч­ною діяльністю.

Таким чином, власник житла після проходження процедури його реєстрації як індивідуального підприємця може розпочинати свою незалежну економічну діяльність із розміщення гостей.

Індивідуальному підприємцеві доцільно почати свій бізнес з пошуку спілки власників садиб (в Україні провідна організація — Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму) або асо­ціації туроператорів (якщо такі існують за місцем його проживан­ня), яким він може запропонувати свої послуги із розміщення гостей. Якщо така асоціація існує за місцем проживання власника ГС, то краще відразу звернутися до неї з проханням про включен­ня нової садиби в базу даних або мережу ГС. Включення в мережу ГС припускає укладання двостороннього договору між власником Гостинної садиби і спілкою або туроператором. У цьому договорі визначаються зобов'язання сторін із обслуговування гостей. До зобов'язань власника ГС звичайно відносяться надання житла, що відповідає визначеним санітарно-гігієнічним нормам, вимогам без­пеки та інших спеціальних нормативів, які докладно викладаються в подальших розділах посібника. До зобов'язань туроператора відно­сяться Гарантії вчасно подати заявку на проживання клієнта, опла­тити за послугу в обговорений термін (до заселення клієнта чи після), проводити необхідну рекламну кампанію й інші зобов'я­зання.

Ефективність ГС прямо пов'язана з визначеними соціально-економічними умовами, розвиненістю інфраструктури і привабли­вістю населеного пункту і дестинації, відвідуваних різними кате­горіями туристів і бізнесменів. Наприклад, село-курорт має наба­гато більший потенціал привабливості для мандрівників, ніж неве­лике село, розташоване вдалині від транспортних магістралей. З іншого боку, якщо це село до того ж виявляється єдиним, розта­шованим поблизу унікальних природних визначних пам'яток, куди прагнуть потрапити деякі категорії туристів, то попит на послуги розміщення ГС в ньому завжди буде значним. Вагомим фактором для розвитку ГС є також і наявність у населеному пункті готелів, пансіонатів, туристичних баз, їхній стан і місцерозташування.

Велику роль при залученні туристів і бізнесменів до ГС відігра­ють ціни на пропоновані послуги. Якщо ціна за проживання у вашій садибі буде конкурентноздатною в порівнянні з іншими пропозиціями, а якість послуг відповідатиме запитам клієнтів, то немає ніяких підстав вважати, що пропоновані послуги не будуть користуватися попитом. Часто визначальним фактором попиту на розміщення у ГС є наявність або відсутність готелів у даному населеному пункті і рівень цін за проживання в них. Якщо витра­ти власника ГС на надання послуг з проживання і харчування значно нижчі цін, пропонованих місцевими готелями, то можна сміло братися за організацію цього виду бізнесу.

Майже в будь-якому населеному пункті економічно активного регіону завжди вимагаються послуги з розміщення гостей — відряд­ників, туристів і інших відвідувачів. Подвійно потрібними вияв­ляються такі послуги, якщо в населеному пункті немає готелів І єдина надія в приїжджого на розміщення на нічліг залишається тільки на власників ГС. У такому випадку власники ГС виявля­ються в даному населеному пункті свого роду монополістами на надання готельних послуг і тут дуже важливо дотримуватися ціно­вої пропорції між якістю послуг, що надаються, і їхньою ціною. При цьому бажано, щоб власників ГС було більше і клієнтові було з чого вибирати, не підпадаючи під диктат одного найбільш напо­легливого власника ГС. У будь-якому випадку, навіть за наявності у власників ГС спільної домовленості про єдину монопольну ціну, невідповідність ціни і якості послуг необхідним параметрам в ос­таточному підсумку призведе до зниження попиту і привабливості туристської дестинації.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+