Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.1.3. Екстраполяція на основі індексу сезонності

В процесі господарської діяльності окремі галузі промисловості, торгівля, побут стикаються з циклічними коливаннями, які викликані сезонним характером виробництва та споживання товарів та послуг.

Сезонні коливання - це більш чи менш сталі внутрішньорічні коливання в ряді динаміки, що обумовлені специфічними умовами виробництва і споживання даного товару чи послуг. Для організації виробництва і реалізації подукції сезонних виробництв надзвичайно важливо вивчити тенденцію сезонних коливань, що склалися, і розробити прогноз на найближчу перспективу, головним чином, на наступний рік.

Для вивчення сезонних коливань використовуються спеціальні показники, які називаються індексами сезонності, а сукупність їх утворює сезонну хвилю.

За данними, які характеризують обсяг реалізації продукції хлібозаводами об'єднання (табл. 3.7), розрахуємо індекси сезонності, побудуємо сезонну хвилю і прогноз обсягу реалізації продукції на окремі місяці наступного року.

Індекс сезонності визначається за формулою


Таблиця 3.7


Припустимо, що на наступний рік об'єднання передбачає реалізувати 98тис.т. хлібобулочних виробів. Для того, щоб сформувати помісячний план реалізації продукції можна використати наступну залежність:

Результати розрахунків наведені в гр9 табл. 3.7.


Застосування індексу не обмежується тільки дослідженням сезонного характеру виробництва і споживання продукції. В декількох галузях промисловості коливання виробництва продукції пов'язані з особливостями технології, характером сировини та іншими факторами. Так, у цукровій промисловості встановлена добова норма переробки цукрового буряка на початку виробничого сезону і в кінці його, як правило, не виконується, а в середині виробництва є умови для перевиконання. Це пов'язано, головним чином, з технологічними властивостями сировини - цукрового буряка.

Звідси важлива задача визначення таких добових норм переробки цукрового буряка по декадах на наступний сезон, щоб в середньому була забезпечена норма переробки не менше 100%. Норма переробки в цілому на сезон визначається як добуток добової потужності на встановлений коефіцієнт використання потужності. В табл. 3.8 наведені дані про процент виконання добової норми переробки буряка (відношення фактичної добової переробки буряка до встановленої норми на сезон) і порядок розрахунку прогнозованого (планового) завантаження цукрового заводу.

Позначимо:

N - добова потужність заводу;

Pm - добова продуктивність заводу, яка встановлена на друге півріччя.

y)- розрахункове значення виконання плану добової переробки буряка в середньому за друге півріччя, яке визначається за формулою

В табл. 3.8 у подана в підсумковому рядку графи 3. Початкові дані для розрахунку граф 5 і 6 є: добова потужність - N=1220 т.;

Установлений коефіцієнт використання потужності на друге півріччя -К=0,92.


Отже, планова добова продуктивність на друге півріччя складає Р0=КN= 0,92-1220 = 1100 т.

Таблиця 3.8

Прогноз добової переробки цукрового буряка по декадах

на наступний сезон

Дані табл. 3.8 свідчать про те, що норма переробки буряка заводом не виконувалась. В гр6 наведені розрахункові, з використанням індексу сезонності*, значення добової переробки цукрового буряка по декадах, які дозволяють забезпечити ритмічну роботу заводу і виконання норми загрузки заводу в цілому на друге півріччя.

* Додаток. Рівняння тренда будуть розглядатися у наступному параграфі.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+