Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3.1. Основні завдання та функції Держпроду

3.3.1. Основні завдання та функції Держпроду

Основними завданнями Держпроду є:

участь у розробленні основних напрямів державної аграрної політики, стратегії та механізмів її реалізації;

розроблення й реалізація комплексу заходів з пріоритетного розвитку галузей харчової та переробної промисловості, садівництва та виноградарства (далі — галузі агропромислового виробництва);

підготовка й реалізація цільових державних та регіональних програм, проведення державної інвестиційної політики, спрямованої на розвиток галузей агропромислового виробництва;

здійснення співробітництва підприємств, установ та організацій агропромислового виробництва;

проведення науково-технічної, технологічної та інноваційної політики, впровадження досягнень науки й передового досвіду в галузях агропромислового виробництва;

участь у формуванні та удосконаленні функціонування продовольчого ринку, оптимізації балансів сировини та продовольства, розроблення заходів, спрямованих на активізацію зовнішньоекономічної діяльності.

Держпрод відповідно до покладених на нього завдань бере участь у:

розробленні й реалізації бюджетної, податкової та митної політики, формуванні ринків товарів, матеріальних ресурсів, капіталів і послуг, а також інфраструктури цих ринків у галузях агро­промислового виробництва;

розробленні й реалізації державних комплексних та цільових програм (концепцій) розвитку агропромислового комплексу, сприяє спеціалізації та концентрації, горизонтальній і вертикальній інтеграції агропромислового виробництва;

розробленні проектів Державної програми соціального й економічного розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

здійсненні зовнішньоекономічних зв’язків і міжнародного науково-технічного співробітництва у сфері агропромислового виробництва;

проведенні приватизації та демонополізації підприємств агро­промислового комплексу;

проведенні кадрової політики, розробленні галузевих угод із соціально-економічних питань, підготовці пропозицій щодо забезпечення соціальних гарантій працівникам підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу;

забезпеченні дотримання підприємствами, установами та орга­нізаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з питань охорони праці;

розробленні й забезпеченні реформування економічних, соціальних та правових відносин у сфері агропромислового виробництва, структурній перебудові його галузей;

розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств агропромислового комплексу всіх форм власності, забезпеченні надання їм консультаційної підтримки й послуг в організації виробництва продукції та маркетингу;

організації залучення міжнародної технічної допомоги з метою надання фінансової підтримки та реформування галузей агро­промислового виробництва;

наданні передбаченої законодавством підтримки галузям агро­промислового виробництва, у тому числі через залучення їх на конкурсних засадах до виконання загальнонаціональних, регіональних, галузевих та інших програм і проектів, фінансування яких передбачене Державним бюджетом України;

визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення агро­промислового виробництва з урахуванням ринкової кон’юн­ктури;

розробленні системи галузевих стандартів, норм і нормативів у відповідних галузях, міжгалузевих стандартів, здійсненні в межах своїх повноважень на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності контролю за їх дотриманням, забезпеченні відповідно до законодавства проведення державної політики у сфері стандартизації, метрології, акредитації та метроло­гічного забезпечення;

здійсненні заходів щодо майнових відносин у галузях агропромислового виробництва;

розробленні пропозицій щодо шляхів підвищення ефективності агропромислового виробництва, посилення конкуренто­спроможності харчових продуктів на світовому, вітчизняному та регіональних ринках;

а також:

взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади з питань, що належать його компетенції;

надає організаційно-методичну допомогу підприємствам у створенні служб маркетингу та сприяє їхній діяльності;

організовує з питань, що належать до його компетенції, роботу щодо забезпечення підтримки й захисту вітчизняного вироб­ника та ефективності застосування антидемпінгового законодавства в галузях агропромислового виробництва;

здійснює відповідно до повноважень, наданих Мінагрополітики, функції з управління об’єктами державної власності;

забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;

виступає відповідно до законодавства державним замовником науково-дослідних робіт у галузях агропромислового виробництва, координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво завершених наукових розробок та передового досвіду;

аналізує діяльність, здійснює макроекономічне прогнозування й нормативне планування розвитку галузей агропромислового виробництва з урахуванням попиту й пропонування на відповідні товари та за результатами цього аналізу вносить пропо­зиції Мінагрополітики;

бере участь у роботі, спрямованій на розвиток насінництва;

бере участь в організаційно-методичному забезпеченні розвитку галузей агропромислового виробництва, розробленні загальнодержавних балансів забезпечення потреб населення в продовольстві, складанні міжгалузевих балансів потреб у харчових продуктах, а також визначенні потреб держави;

забезпечує в межах своїх повноважень проведення моніторингу, економічного аналізу рівня та динаміки цін на регіональному, вітчизняному, світовому ринках продовольства, бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення цінової політики на ринку продукції галузей агропромислового виробництва, у створенні системи інформування про попит і пропонування;

сприяє відновленню традиційних та освоєнню нових ринків продовольчих товарів, налагоджує співробітництво з міжнародними фінансовими організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, іноземними фізичними та юридичними особами;

сприяє розвиткові державної інфраструктури з питань надан­ня науково-консультаційних, інформаційних, правових та інших послуг виробникам харчових продуктів та їх споживачам;

бере участь у розробленні відповідно до галузевих особливостей методичних рекомендацій з питань застосування положень (стандартів), інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, а також складання фінансової та статистичної звітності;

сприяє розвиткові ринкової інфраструктури в агропромисловому комплексі;

бере участь у забезпеченні галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень — виконанні Українською стороною зобов’язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, адаптації законодавства України до законодавства Євро­пейського Союзу, інших заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

бере участь у проведенні сертифікації продукції харчової промисловості;

затверджує в установленому порядку технічні умови, технологічні інструкції та рецептури на виробництво спирту, алкогольної продукції і парфумерно-косметичних виробів;

проводить експертизу технологічних інструкцій та іншої нормативно-технічної документації на продовольчі товари та продукти дитячого й спеціального харчування;

вносить пропозиції щодо розподілу та використання коштів, які надходять від одновідсоткового збору на розвиток виноградарства, садівництва й хмелярства;

у межах повноважень, наданих Мінагрополітики, приймає в установленому порядку рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, затверджує статути (положення) цих підприємств, установ та організацій, контролює дотримання їх та приймає відповідні рішення в разі їх порушення;

у межах повноважень, наданих Мінагрополітики, укладає й розриває контракти з керівниками підприємств, установ та організацій;

забезпечує широке висвітлення в засобах масової інформації виставкової діяльності, сприяє участі підприємств, установ та організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах;

у межах повноважень, наданих Мінагрополітики, здійснює організаційне та методичне забезпечення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників у навчальних закладах;

бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

забезпечує та здійснює контроль за дотриманням дер­жавної таємниці в апараті Держпроду, а в межах повноважень, наданих Мінагрополітики, — на підприємствах, в установах та організаціях;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+