Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3.2. Права Держпроду

3.3.2. Права Держпроду

Держпрод має право:

отримувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інфор­мацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

створювати за погодженням з органами виконавчої влади міжвідомчі комісії, експертні та консультативні ради, робочі групи;

разом з відповідними органами здійснювати в межах своєї компетенції контроль за цільовим використанням коштів Держав­ного бюджету України;

здійснювати контроль, проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України та Мінагрополітики за їхнім дорученням у міжнародних організаціях під час укладання міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції Держпроду;

у межах своїх повноважень видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

Держпрод під час виконання покладених на нього завдань взає­модіє з центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також із відповідними органами іноземних держав.

Держпрод очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики.

Голова Держпроду є членом колегії Мінагрополітики.

Голова Держпроду має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра аграрної політики, погодженим з головою Держпроду.

Голова Держпроду:

здійснює керівництво діяльністю Держпроду;

персонально відповідає перед Кабінетом Міністрів України й Міністром аграрної політики за виконання покладених на Департамент завдань;

розподіляє обов’язки між заступниками, керівниками структурних підрозділів Держпроду та визначає ступінь їхньої відповідальності;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держпроду, крім заступників голови;

затверджує положення про структурні підрозділи Держпроду;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим положенням.

Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держпроду, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Департаменті утворюється колегія у складі голови (голова колегії), заступників голови та керівних працівників струк­турних підрозділів.

Персональний склад колегії затверджується Міністром аграрної політики.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Держпроду.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій стосовно основних напрямів розвитку науки, техніки й технологій, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держпроді утворюється науково-технічна рада. У Держпроді можуть утворюватися інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і положення про них затверджує голова Держпроду.

Гранична чисельність працівників та структура Держпроду затверджується Міністром аграрної політики.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Держпроду затверджує його голова за погодженням з Міністром аграрної політики та Мінфіном.

Держпрод утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінагрополітики.

Умови оплати праці працівників Держпроду визначаються Кабінетом Міністрів України.

Держпрод є юридичною особою, має самостійний баланс, реєст­раційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку
із зображенням Державного Герба України та своїм наймену-
ванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+