Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.2.3. Міністр Мінпаливенерго України

4.2.3. Міністр Мінпаливенерго України

Міністр Мінпаливенерго України:

керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за розроблення й реалізацію державної політики в паливно-енерге­тичному комплексі, виконання Міністерством своїх завдань і функцій;

спрямовує й координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети та стратегічні напрями роботи Міністерства, шляхи досягнення поставлених цілей;

подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Міністерство;

подає Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатури на посаду — Державного секретаря Мінпаливенерго України (далі — Державний секретар);

затверджує програми та плани роботи Міністерства та звіт Державного секретаря про їх виконання;

підписує нормативно-правові акти Міністерства;

приймає за поданням Державного секретаря рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міністерство, та затверджує звіт Державного секретаря про виконання цих рішень;

погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі Міністерства урядових органів державного управління та подання про призначення на посади та звільнення з посад їхніх керівників;

погоджує здійснення Державним секретарем функцій з управління майном, яке перебуває у сфері управління Міністерства;

порушує в установленому порядку питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його перших заступників та заступників;

вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами працівників Міністерства;

погоджує за поданням Державного секретаря пропозиції щодо:

призначення на посади перших заступників Державного секретаря;

розподілу обов’язків між першими заступниками й заступниками Державного секретаря;

структури граничної чисельності працівників, штатного роз­пису, кошторису видатків урядових органів державного управління, утворених у складі Міністерства;

утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів Мінпаливенерго України, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, затверджує їхні статути (положення), призначення на посади та звільнення з посад їхніх керівників;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+