Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.3.2. Права Держвуглепрому

4.3.2. Права Держвуглепрому

Держвуглепром має право:

залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

здійснювати контроль, проводити перевірки та інспекції на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

Держвуглепром очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра палива та енергетики.

Директор Держвуглепрому має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра палива та енергетики, погодженим з директором Держвуглепрому. Розподіл обов’язків між заступниками проводить директор Держвуглепрому.

Директор Держвуглепрому є членом колегії Мінпалив-
енерго.

Директор Держвуглепрому:

здійснює керівництво діяльністю Держвуглепрому, несе пер­сональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України, Міністром палива та енергетики за виконання покладених на Держ­вуглепром завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Держвуглепрому, крім заступників директора;

визначає ступінь відповідальності заступників директора та керівників структурних підрозділів Держвуглепрому;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держвуглепрому, крім заступників Держвуглепрому;

підписує видані в межах компетенції Держвуглепрому накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Держвуглепрому;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та згаданим вище Положенням.

Граничну чисельність працівників та структуру Держвугле­прому затверджує Міністр палива та енергетики в межах граничної чисельності працівників Мінпаливенерго, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Держвуглепрому визначається за погодженням з Мінпаливенерго й Мінфіном.

Утримання апарату Держвуглепрому здійснюється за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінпаливенерго.

Умови оплати праці працівників Держвуглепрому визначає Кабінет Міністрів України.

Держвуглепром є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+