Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4.1. Основні завдання та функції Держкоменергозбереження України

4.4.1. Основні завдання та функції Держкоменергозбереження України

Основними завданнями Держкоменергозбереження України є:

проведення єдиної державної політики у сфері енергозбереження, розроблення механізму її реалізації;

визначення основних напрямів державної політики в галузі стандартизації енергозбереження та нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів, контроль за дотриманням цих нормативів;

участь у розробленні загальнодержавної енергетичної програми та програм розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу, контроль за їх реалізацією в частині енергозбереження;

здійснення заходів щодо підвищення енергоефективності в усіх галузях народного господарства, соціальній сфері та побуті;

забезпечення пріоритетності вимог енергозбереження в процесі господарської, управлінської та іншої діяльності, пов’язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, збереженням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів;

організація й проведення державної експертизи з енергозбереження.

Держкоменергозбереження України відповідно до покладених на нього завдань має такі повноваження:

визначає разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади загальні принципи інституційних та організаційних перетворень, спрямованих на забезпечення державної політики енергозбереження;

готує пропозиції щодо формування енергозберігаючої структури матеріального виробництва на основі комплексного вирішення питань економії та енергозбереження й широкого впровадження новітніх енергозберігаючих технологій з урахуванням екологічних вимог;

бере участь у розробленні загальнодержавних програм створення нової техніки, технологій і технологічних процесів, пов’яза­них з використанням енергії, ефективних систем управління та засобів контролю за забезпеченням енергозбереження;

вносить у встановленому порядку пропозиції щодо фінансово-економічних передумов ефективного використання науково-технічного, виробничого, енергетичного й трудового потенціалу суспільного виробництва та природних ресурсів для реалізації державної політики енергозбереження та створення економічних і правових умов для зацікавленості юридичних і фізичних осіб в енергозбереженні;

готує в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення економічних регуляторів розвитку народного господарства, структурної перебудови економіки;

бере участь у розробленні державних і регіональних паливно-енергетичних балансів;

готує пропозиції та бере участь у формуванні політики закупівель паливно-енергетичних ресурсів для державних потреб;

організовує проведення робіт з наукового обґрунтування стандартів у сфері енергозбереження та енергоефективності, нормування використання паливно-енергетичних ресурсів, комплекс­ного вирішення питань економії та енергозбереження, розробку наукових основ створення енергозберігаючих технологій та широкого впровадження їх у виробництво;

виступає державним замовником науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт у сфері енергозбереження;

бере участь у формуванні державної інвестиційної політики, виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України;

координує проведення робіт з розвитку й використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, процесів заміщення дефіцитних видів палива;

координує роботу Державної інспекції з енергозбереження;

розробляє пропозиції щодо зовнішньоекономічної діяльності у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності. Узагальнює результати іноземних інвестицій у сфері використання нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

провадить інформаційну діяльність щодо популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, використання нових джерел енергії та видів палива, сприяє підвищенню освітнього рівня громадськості в цій сфері;

вносить пропозиції щодо встановлення економічних санкцій та розмірів їх за неекономне витрачання паливно-енергетич­них ресурсів, надання податкових, кредитних та інших пільг для стимулювання енергозбереження;

здійснює в межах повноважень, визначених законодавством України, функції з управління майном підприємств, що перебувають у державній власності й належать до сфери управління Держкоменергозбереження України;

здійснює в межах своєї компетенції контроль за ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+