Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

4.4.2. Права Держкоменергозбереження України

4.4.2. Права Держкоменергозбереження України

Держкоменергозбереження України має право:

залучати фахівців центральних органів виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час підписання міжнародних договорів України;

одержувати в установленому законодавством порядку від міністрів, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи й матеріали, а від органів державної статистики — безоплатно статистичні дані для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Держкоменергозбереження України в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також із відповідними органами інших держав.

Держкоменергозбереження України в межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує й контролює їх виконання.

Нормативно-правові акти Комітету підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Комітету є обов’язковими для виконання їх центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та громадянами.

Комітет у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Держкоменергозбереження України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку Президент України.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства. Розподіл обов’яз­ків між заступниками проводить Голова.

Голова здійснює керівництво Комітетом і несе відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Комітет завдань, визначає ступінь відповідальності заступників Голови, керівників підрозділу Комітету.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкоменергозбереження України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою,
а також інших керівників структурних підрозділів Комітету.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також представник центрального органу виконавчої влади, який забезпечує спрямування й координацію діяльності Держкоменергозбереження України.

Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Комітету.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку науки й техніки, обговорення найважливіших програм та з інших питань у Держкоменергозбереження України утворюється науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих фахівців.

Склад науково-технічної ради й положення про неї затверджує Голова Комітету.

У Комітеті можуть утворюватися за напрямами його діяльності й інші дорадчі та консультаційні органи. Склад цих органів та положення про них затверджує Голова Держкоменергозбереження України.

Гранична чисельність працівників Держкоменергозбереження України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Штатний розпис та кошторис видатків Держкоменергозбереження України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Структуру Держкоменергозбереження України та положення про його структурні підрозділи затверджує Голова.

Держкоменергозбереження України є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+