Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.2. Формування базового асортименту банківських послуг. Ліцензування банківської діяльності.

5.2. Формування базового асортименту банківських послуг. Ліцензування банківської діяльності.

Базовий асортимент послуг комерційного банку або ширина його продуктового ряду визначається механізмом ліцензування та надання дозволів на здійснення банківських операцій.

НБУ визначає умови, дотримання яких комерційним банком дає йому підстави на здійснення тих чи інших операцій. Згідно чинного положення всі операції і послуги комерційного банку можуть бути розділені на три групи:

ті, що здійснюються на основі банківських ліцензій;

ті, що здійснюються за умови отримання письмового дозволуНБУ;

ті, що можуть здійснюватися без письмового дозволу.
Виключно на підставі банківських ліцензій комерційні банки

можуть надавати такі банківські послуги:

Приймання депозитів від фізичних та юридичних осіб.

Відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів і банків- кореспондентів включаючи переказ грошових коштів з цих рахунків і зарахування на них на основі платіжних інструментів.

Розміщення залучених коштів від свого імені на власних умовах і на власний ризик.

Для отримання банківської ліцензії комерційний банк повинен забезпечити виконання наступних умов:

1. На момент звернення зареєстрований підписний капітал банку повинен бути сплачений і складати:

а) для місцевих кооперативних банків, що діють в межах однієї області - 1млн. євро;

б) для банків, які здійснюють свою діяльність на території певного регіону - 3 млн. євро;

в) для банків, що оперують на території всієї України - 5млн. євро.

2. Банк   має   бути   забезпечений   належним   банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням і комунікаційними засобами, які забезпечать здійснення операцій,
ведення обліку, якісне проведення розрахунків і участь в СЕП НБУ,
складання щоденного балансового звіту і встановленої статистичної звітності.

3. Наявність приміщення, яке відповідає вимогам НБУ (касового вузла і сховища).

4. Відповідність охорони банку вимогам НБУ.

5. Банк повинен мати власне приміщення чи орендувати його на термін не менше 5 років.

6. Наявність  як  мінімум  трьох  осіб,   призначених  членами правління, які мають відповідну освіту, досвід управління в банку і бездоганну ділову репутацію.

За  наявності  банківських ліцензій  банки  можуть отримати письмовий дозвіл на здійснення таких операцій:

Операції з валютними цінностями, в тому числі неторговельні операції.

Емісія власних цінних паперів банку.

Купівля і продаж цінних паперів за дорученням клієнтів.

Операції на ринку цінних паперів від свого імені.

Здійснення інвестицій у статутні фонди інших юридичних осіб.

Випуск, обіг і погашення грошових лотерей.

Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.

Операції за дорученням  клієнтів чи  від свого імені з інструментами, що базуються на обмінних курсах і процентах, фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

Довірче  управління   коштами   і   цінними   паперами   за дорученням клієнтів.

Депозитарна діяльність і діяльність по веденню реєстрів власників іменних цінних паперів.

Умови отримання дозволу поділяються на загальні і спеціальні.

До загальних умов отримання письмового дозволу належать:

наявність банківської ліцензії;

відповідність регулятивного капіталу банку вимогам НБУ, що підтверджується незалежним аудитором ;

банк не є об'єктом застосування заходів впливу з боку НБУ протягом останніх 6 місяців;

подача банком бізнес-плану щодо тих операцій, на які банк бажає отримати дозвіл;

достатність фінансових можливостей для здійснення такої діяльності;

наявність підрозділів, які будуть виконувати відповідні операції, а також служби внутрішнього аудиту і підрозділу з питань аналізу і управління ризиками;

наявність керівників підрозділів банку, кандидатури яких відповідають кваліфікаційним і спеціальним вимогам (в разі необхідності НБУ проводить з ними співбесіду);

наявність кредитного, тарифного і комітету з управління активами і пасивами;

наявність  відповідних  внутрішніх  положень  банку,  які регулюють  політику управління  активами  і  пасивами, кредитну, інвестиційну, облікову політику банку та інші види діяльності.

Дотримання загальних вимог є обов'язковим для одержання письмового дозволу на будь-яку банківську операцію. Крім цього для певних типів операцій встановлюються додатково спеціальні вимоги.

Для здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями та операцій з валютними цінностями в частині ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України:

рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 2 млн. євро - для місцевого кооперативного банку, 5 млн. євро
- для банку, який здійснює свою діяльність на території однієї області, 8 млн. євро - для банку, який здійснює свою діяльність на території всієї України.

наявність фахівців відповідної кваліфікації.

Для здійснення операцій з валютними цінностями в частині ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті:

наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 8 млн. євро.

Для здійснення операцій з валютними цінностями в частині ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 8 млн. євро.

Для здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними:

рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам
Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 2 млн. євро - для місцевого кооперативного банку, 5 млн. євро - для іншого банку;

є письмове підтвердження одного банку (резидента) про
згоду на відкриття коррахунку в іноземній валюті.

Для здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків в банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними:

рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 8 млн. євро;

письмове  підтвердження  банку  нерезидента,  який  має рейтинг не нижче ніж "інвестиційний клас" (крім країн СНД), про згоду на відкриття кореспондентського рахунку;

підключення до електронної міжнародної системи платежів в іноземній валюті (SWIFT тощо) та відповідність технічного стану   та   організації   охорони   приміщення,   в   якому розміщується технічне обладнання цієї системи, вимогам нормативно-правових актів Національного банку.

Для здійснення операцій з валютними цінностями в частині залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України банк має відповідати таким спеціальним вимогам:

рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 1 млн. євро - для місцевого кооперативного банку, 3 млн. євро - для банку, який здійснює свою діяльність на території однієї області, 5 млн. євро - для банку, який здійснює свою діяльність на території всієї України.

Для здійснення операцій з валютними цінностями в частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках:

наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 10 млн. євро;

підключення до міжнародних інформаційних систем типу REUTERS, DOW JONES TELERETE, BLOOMBERG тощо.

Для здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України:

наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

строк роботи банку не менше ніж два роки;

рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 8 млн. євро;

наявність експерта,  підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства України.

Для здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення інших операцій з банківськими металами на міжнародних ринках:

наявність письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями в частині здійснення інших операцій з валютними цінностями на міжнародних ринках;

строк роботи банку з банківськими металами на ринку України не менше ніж один рік;

рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 10 млн. євро;

наявність експерта,  підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства України.

Для надання послуг по перевезенню валютних цінностей та інкасації коштів:

наявність каси перерахунку цінностей, вечірньої каси, що відповідають вимогам НБУ;

наявність    атестованого    особового    складу    служби перевезення та інкасації, який має спеціальну підготовку;

наявність   спеціального   автотранспорту   з   відповідним обладнанням та технічним забезпеченням;

наявність   вогнепальної   нарізної   зброї   або   наявність договору, укладеного із службою, яка має право здійснювати охорону цінностей, що перевозяться та інкасуються.

Для здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб:

строк роботи банку не менше ніж три роки;

рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 20 млн. євро.

Надання послуг по довірчому управлінню коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами потребує дотримання таких вимог:

строк роботи банку не менше ніж два роки;

рівень регулятивного капіталу банку відповідає вимогам Національного банку та становить не менше ніж еквівалент 8
млн. євро.

Без отримання письмового дозволу банк може здійснювати такі угоди:

Надання гарантій і поручительств.

Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи послуги разом з ризиком їх виконання та приймання платежів (факторинг).

Лізинг.

Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів і інших платіжних інструментів.

Випуск банківських платіжних карток і операції з ними.

Консультаційні та інформаційні послуги.

Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів. Для надання послуг з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів банк повинен мати сховище для розміщення індивідуальних сейфів, технічний стан якого відповідає вимогам НБУ.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+