Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3.1. Основні завдання та функції Держводгоспу України

5.3.1. Основні завдання та функції Держводгоспу України

Основними завданнями Держводгоспу України є:

підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері розвитку водного господарства, меліорації земель, забезпечення потреб населення й галузей національної економіки у вод­них ресурсах, здійснення в цій сфері єдиної технічної політики, впровадження досягнень науки й техніки, нових технологій, передового досвіду роботи та забезпечення реалізації цієї політики;

розроблення та участь у реалізації загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм використання й охорони вод та відтворення водних ресурсів;

забезпечення задоволення потреб населення й галузей націо­нальної економіки у водних ресурсах та проведення міжбасей-
нового перерозподілу їх;

здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів і земель.

Держводгосп України відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у розробленні економічних цільових програм розвитку галузей національної економіки з урахуванням забезпечення раціонального використання водних ресурсів;

бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного й соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

визначає потреби населення й галузей національної економіки у водних ресурсах, розробляє пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку водного господарства та меліорації земель;

вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну умов оподатковування й кредитування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

здійснює контроль за дотриманням режиму роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, використання прибережних захисних смуг, достовірністю державного обліку водокористування, технічним станом гідротехнічних споруд, які належать підприємствам, установам, організаціям, що перебувають у сфері його управління;

розробляє довгострокові прогнози водогосподарських балансів і схеми комплексного використання вод та охорони водних ресурсів, бере участь у вирішенні питань, пов’язаних з міждержав­ним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод;

бере участь у створенні та забезпеченні функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водогосподарських системах комплексного призначення, транскордонних водостоках, у системах міжгалузевого й сільськогосподарського водо­постачання в зонах впливу атомних електростанцій, за станом ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем та переформуванням берегів і прибережних зон водосховищ;

організовує виконання робіт, пов’язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі щодо захисту від підтоплення, протипаводкового й протиповеневого захисту земель, а також сільських населених пунктів; забезпечує в установленому порядку функціонування підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

забезпечує з урахуванням галузевих особливостей проектування, будівництво й реконструкцію систем захисту від шкідли-
вої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації в сільській місцевості, гідротехнічних споруд і каналів, меліоративних систем, водогосподарських об’єк­тів багатоцільового використання;

відповідно до законодавства провадить експертизу проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

здійснює заходи щодо поліпшення експлуатації водогосподарських об’єктів комплексного призначення, міжгосподарських зрошувальних і осушувальних систем, а також забезпечує відповідно до законодавства ремонт на договірних засадах внутрішньогосподарської меліоративної мережі чи споруд цієї мережі;

готує на підставі аналізу розробок і висновків органів виконавчої влади, науково-дослідних установ і організацій перспективні прогнози та пропозиції щодо основних напрямів розвитку меліорації земель та використання меліорованих угідь, обґрунтовує та визначає за участю Міністерства аграрної політики України потребу в державних централізованих, капітальних вкладеннях, вишукує інші джерела для фінансування робіт, пов’язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем;

забезпечує розроблення, перегляд і затвердження галузевої нормативно-технічної документації з проектування, будівництва та експлуатації водогосподарських об’єктів і меліоративних систем, промислового випуску будівельних виробів і матеріалів, з енерго- та ресурсозбереження, охорони праці, кошторисного ціноутворення, контролю за використанням і охороною водних ресурсів;

виступає замовником у встановленому законодавством порядку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на реалізацію загальнодержавних програм з питань розвитку водного господарства, підвищення технічного рівня й поліпшення якості будівництва, реконструкції та експлуатації систем сільськогосподарського водопостачання, меліоративних систем, а також комплексу водоохоронних заходів;

координує роботу, пов’язану із забезпеченням єдності вимірювань, здійсненням метрологічного контролю й нагляду на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

організовує впровадження в галузі науково-технічних досягнень, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, проводить обмін передовим досвідом роботи й науково-технічною інформацією за напрямами своєї діяльності з центральними органами виконавчої влади та іноземними організаціями в порядку, передбаченому законодавством; вивчає, узагальнює й використовує світовий досвід для поліпшення стану водного господарства та меліорації земель;

розглядає та погоджує проекти щодо умов і режиму використання води в процесі будівництва чи реконструкції господарських об’єктів і погоджує дозволи на спеціальне водокористування, забезпечує ведення державного обліку водокористування та державного водного кадастру;

надає допомогу підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери його управління, у створенні та функціонуванні лабораторій радіологічного й гідрохімічного контролю відповідно до законодавства; проводить системний аналіз якості поверхневих вод та сповіщає органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також населення через засоби масової інформації про рівень забрудненості цих вод; організовує розроблення оперативних та довгострокових прогнозів зміни екологічного стану водних об’єктів і меліорованих земель та підготовку науково обґрунтованих рекомендацій;

бере участь у реалізації інвестиційної політики з урахуванням пріоритетних напрямів структурного реформування економіки, розміщенні державних інвестицій за цільовими програмами, державної політики у сфері соціально-трудових відносин і регулювання оплати праці; надає в межах своєї компетенції допомогу з питань оплати та нормування праці підприємствам, установам, організаціям, що належать до сфери його управління, відповідно до законодавства укладає угоди на галузевому рівні з професійними спілками та об’єднаннями їх, іншими представницькими організаціями працівників;

бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами з питань, що належать до його компетенції;

вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом; у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською стороною зобов’язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, адаптацію законодавства України з питань вод­ного господарства та меліорації земель до законодавства Європейського Союзу; здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

відповідно до законодавства України виконує функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

разом із зацікавленими центральними й місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування складає загальногалузеві та регіональні баланси забезпечення водогосподарського комплексу трудовими, сировинними та енергетичними ресурсами;

готує в межах своїх повноважень пропозиції про приватизацію державного майна, забезпечує дотримання антимонопольного законодавства, сприяє розвиткові конкуренції;

організовує в межах своїх повноважень підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників;

забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням у центральному апараті Держводгоспу України, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;

розглядає відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення й у межах своїх повноважень приймає відповідні рішення;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+