Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.3.2. Права Держводгоспу України

5.3.2. Права Держводгоспу України

Держводгосп України має право:

залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

перевіряти відповідно до законодавства на підприємствах,
в установах та організаціях дотримання вимог водного законодавства України.

Держводгосп України під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також із відповідними органами іноземних держав.

У межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства Держводгосп України видає накази, організовує й контролює їх виконання.

Держводгосп України в разі потреби видає разом з іншими цент­ральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

Нормативно-правові акти Держводгоспу України підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держводгоспу України є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами й організаціями всіх форм власності та громадянами.

Держводгосп України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова несе персональну відповідальність перед Президентом України й Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Держводгосп України завдань і здійснення ним своїх функцій.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до законодавства.

Голова здійснює керівництво Держводгоспом України, розподіляє обов’язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності заступників Голови та керівників структурних підрозділів Держводгоспу України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держводгоспу України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється колегія у складі Голови (голова колегії), заступників Голови за посадою, інших керівних працівників Держводгоспу України.

До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Держводгоспу України.

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов’язків Кабінетом Міністрів України за поданням Голови.

Рішення колегії втілюються в життя наказами Держводгоспу України.

Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розвитку головних напрямів науки й техніки у водному господарстві, обговорення найважливіших програм та інших питань у Держ­водгоспі України можуть утворюватися науково-технічна (нау­кова) рада, інші дорадчі та консультативні органи.

Склад цих органів і рад та положення про них затверджує Голова.

Гранична чисельність працівників Держводгоспу України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру центрального апарату Держводгоспу України затверджує Голова.

Штатний розпис, кошторис видатків центрального апарату Держводгоспу України затверджує Голова за погодженням з Міністерством фінансів України.

Положення про структурні підрозділи центрального апарату Держводгоспу України затверджує Голова.

Держводгосп України є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+