Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6. 2. Етапи аудиторської перевірки

6.2. Етапи аудиторської перевірки

Кожний аудитор самостійно обирає послідовність проведення аудиторської перевірки, виходячи з особливостей підприємства, умов договору з клієнтом, а також свого практичного досвіду. Застосування апробованих методів аудиторської перевірки дозволяє мінімізувати аудиторський ризик і провести аудит у стислі строки. В процесі перевірки можна виділити такі традиційні етапи:

1. Ознайомлення з підприємством:

ознайомлення:

— зі звітністю;

— зі статутними документами;

— з наказом про облікову політику підприємства;

— з іншими документами, які мають вплив на формування облікової інформації;

— зі станом бухгалтерського обліку і звітності;

— з організаційно-технологічними особливостями основних видів діяльності, якими займається підприємство.

оцінка економічного середовища.

2. Укладання договору на аудиторську перевірку.

3. Складання загального плану і програми аудиту.

4. Детальне вивчення статутних документів:

дата реєстрації;

форма власності;

засновники підприємства;

їх частки в статутному капіталі;

строки і порядок формування статутного капіталу;

структура управління.

5. Вивчення інших документів:

протоколи загальних зборів;

накази директора;

визначення повноважень керівництва, доцільність та правильність розпоряджень керівництва;

наявність протиріч з установчими документами.

6. Уточнення і коригування загального плану і коригування аудиторської перевірки.

7. Здійснення аудиту достовірності показників фінансової звітності підприємства, а саме перевірка:

правильності ведення Головної книги (відповідність записів даних Головної книги регістрам синтетичного обліку, правильність відображення кореспонденції рахунків);

порядку ведення касових і банківських операцій;

достовірності відображення в обліку дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства;

правильності ведення обліку основних засобів і запасів підприємства;

правильності ведення обліку затрат на виробництво та визначення собівартості продукції;

повноти відображення в обліку доходів, отриманих від різних видів діяльності підприємства;

повноти та правильності ведення обліку валових доходів і валових витрат підприємства;

порядку нарахування оплати праці, своєчасності та повноти розрахунків з оплати праці;

правильності нарахування та своєчасності сплати податків, платежів та інших відрахувань у позабюджетні фонди;

підготовка аудиторського звіту;

загальний огляд повноти виконання плану проведення аудиту та здійснення аудиторських процедур.

8. Підписання аудиторського висновку і акта приймання-передачі виконаних робіт за договором на проведення аудиторської перевірки.

Слід зазначити, що аудитору під час проведення аудиторської перевірки обов’язково необхідно перевірити хоча б у загальних рисах усі розділи бухгалтерського обліку на даному підприємстві.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+