Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.1. Класифікація операцій комерційних банків із цінними паперами

Чинне законодавство України у сфері банківської діяльності, цінних паперів, операцій з ними та фондового ринку не передбачає будь-яких принципових обмежень для здійснення операцій із цінними паперами комерційними банками. Таким чином, банки України мають можливість здійснювати увесь спектр операцій із ЦП.
 


Рисунок  6.1   -  Класифікація   операцій  комерційних   банків   із   цінними паперами

На   базі   приведеної   класифікації   можна   виділити   наступні   напрями
діяльності комерційних банків на фондовому ринку:

-         операції з державними цінними паперами;

-         купівля-продаж цінних паперів;

-         депозитарно-реєстраторські функції;

-         операції на ринку приватизації;

-         випуск власних цінних паперів

-         операції по довірчому управлінню коштами клієнтів.

На ринку державних цінних паперів банки виконують функції:

-         інвестора,

-         торговельного та платіжного агента,

-         дилера та комісіонера,

-         депозитарію державних цінних паперів.

Як торговцю цінними паперами банкові притаманні такі функції:

-         комісійна діяльність з цінними паперами інших емітентів;

-         комерційна діяльність із власними цінними паперами та паперами інших
емітентів;

-         управління фондовими портфелями на довірчих засадах.

Розвиток фондового ринку в Україні призвів до необхідності роботи на ньому депозитаріїв та незалежних реєстраторів. При здійсненні банками цих операцій можна виділити такі напрями як: виконання депозитарно-реєстраторського обслуговування власних цінних паперів, депозитарне обслуговування клієнтів банку, виконання функцій депозитарію інвестиційного фонду або інвестиційної компанії та виконання функції незалежного реєстратора.

На ринку приватизації банки виконують функції інвестиційного керуючого, агента фінансових посередників, обліково-розрахункове обслуговування клієнтів при проведенні приватизації, надання консалтингових послуг.

Функції банку як емітента з обслуговування власних цінних паперів полягають у:

-         випуску цінних паперів;

-         організації розміщення;

-         забезпечення ліквідності;

виплаті   дивідендів   акціонерам   і  доходів   за  власними   борговими зобов 'язаннями;

-    веденні реєстру за іменними цінними паперами.

Операції банків із цінними паперами ще можна поділити на балансові та позабалансові. У свою чергу, балансові операції класифікують на:

-         пасивні операції;

-         активні операції.

Позабалансові операції з цінними паперами розподіляються на:

-         андерайтинг    -    операції,    пов'язані    з    первинним    випуском    і
розміщенням цінних паперів іншого емітента;

-         брокерські   операції  -  виконання   банками   доручень   клієнтів   про
продаж (купівлю) цінних паперів;

дилерські операції - комерційна діяльність банків з купівлі-продажу

цінних паперів від свого імені та за свій рахунок;

депозитарні операції - зберігання й управління цінними паперами.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+