Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2. Нормування оборотних коштів. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів

Норматив оборотних коштів – мінімальна сума грошових коштів, яка постійно необхідна для виробничої діяльності.

Нормування оборотних коштів здійснюється по кожному виду оборотних коштів за нормами запасу.

Норми запасу вимірюються:

-         у днях (по матеріалах, паливу, запасних частинах);

-         грошовими одиницями на одного робітника (мбп);

-         натуральними одиницями на одну одиницю (тис кв м, 100 квартир – матеріали для ремонту будинку).

Нормативи оборотних коштів вимірюються у грошовому виразі за формулою

 

Н = N * В,

де N – норма оборотних коштів;

     В – одноденні витрати.

Відомі три методи розрахунку нормативів оборотних коштів:

-         аналітичний;

-         метод коефіцієнтів;

-         прямого рахунку.

 

Аналітичний метод передбачає ретельний аналіз наявних товарно-матеріальних цінностей з наступним коригуванням фактичних запасів та вилученням з них надлишкових.

Метод коефіцієнтів полягає в уточненні чинних на початок розрахункового періоду нормативів власних оборотних коштів згідно зі змінами в цьому періоді показників виробництва, що впливають на величину цих коштів.

Норматив оборотних коштів у виробничих запасах

Норматив оборотних коштів у виробничих запасах, що їх відносять до оборотних фондів, визначається множенням середньодобового споживання матеріалів у вартісному виразі на норму їхнього запасу в днях.

 На підприємствах існує  кілька видів запасів:

-         транспортний;

-         підготовчий (технологічний);

-         поточний;

-         резервний (страховий).

1.     У транспортний запас, що звичайно не перевищує двох днів, оборотні кошти вкладаються на період з моменту оплати виставленого постачальником рахунку до прибуття вантажу на склад підприємства.

2.     Підготовчий запас створюється на період часу, необхідного для приймання, складування та підготовки до виробничого використання матеріальних ресурсів.

3.     Найбільший за розміром є поточний запас сировини (матеріалів) та інших елементів оборотних фондів (предметів праці).

Його обчислюють у межах половини середнього інтервалу між поставками певних видів матеріальних ресурсів (наприклад, за умовами договору між постачальником і споживачем передбачене надходження матеріалів один раз на місяць, то їхній поточний запас має забезпечувати 15 днів роботи).

4.     Визначення резервного (страхового) запасу може здійснюватися двома способами :

-         за середнім відхиленням фактичних строків поставки від передбачених договором;

-         за періодом, необхідним для термінового оформлення замовлення та доставки матеріалів від виробника до споживача.

 

Норматив власних оборотних коштів у виробничих запасах

1.     Паливо

Норматив за цим елементом розраховується для всіх видів палива, які використовуються на підприємстві, крім газу, за формулою

 

Нпал = N * ( В пал дн – В газ дн ),  

N = N трансп + N підг + N пот + N рез .

2.     Матеріали

При нормуванні матеріалів оборотні кошти поділяють на дві групи:

А) Основні матеріали та матеріали, які мають у вартості продукції питому вагу 70-80 %. Норматив розраховують методом прямого рахунку, по кожному виду матеріалів з урахуванням норми запасу та одноденних витрат матеріалів

 

Н мат = N * В одн .

Б) Для другої групи норматив оборотних коштів розраховують аналітичним способом на підставі фактичних даних за звітний період

N = З зв / В зв ,

де З зв – середній залишок матеріалів у звітному періоді;

               В – одноденні витрати.

3. Запасні частини

Розраховується методом прямого рахунку для деталей, які мають значну питому вагу в устаткуванні

Н з.ч. = N з ч *  ( n м * n д * k  * Ц ) / Т т.с.,

де N м – кількість механізмів, які мають запасні частини даного виду;

    N д – кількість деталей в одному механізмі;

    K – коефіцієнт, що враховує пониження потреби в запасних частинах по

         однорідних деталях у зв’язку з тим, що при наявності великої

         кількості взаємозамінюваних та одноіменних деталей і однотипних

         механізмів потреби в поточних залишках запасних частин

          знижуються;

    Ц – ціна однієї деталі;

    Т – строк служби деталей.

4. Малоцінні і швидкозношувані предмети

                       Норматив для цієї групи розраховується за формулою

Н мбп = N мбп  * Ч,

N = (В зв – З нос) / Ч,

 де N мбп – норма запасу МШП, у гривнях на 1 робітника;

      Ч – середньооблікова чисельність робітників;

      В зв – фактична вартість МШП у звітному періоді;

      З нос – знос МШП.

 

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві

Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві можна визначити за формулою

Н ок нв = V д * Т ц * К нв,

де V д – середньодобовий випуск продукції за її виробничою

             собівартістю;

     Т ц – середня тривалість виробничого циклу у днях;

     К нв – коефіцієнт наростання витрат (собівартість незавершеного

             виробництва).

 

Норматив оборотних коштів у інших нормованих елементах

1.     Витрати майбутніх періодів

Розраховується, виходячи із залишку коштів на початок періоду та суми витрат протягом розрахункового періоду з відрахунком величини наступного погашення витрат за рахунок собівартості продукції,

Н мп = В поч + В пл – В пог.пл ,

        де В поч – залишки коштів на початок періоду;

  В пл – сума витрат, які слід буде зробити в плановому році;

  В пог.пл – сума майбутнього погашення витрат за рахунок собівартості

            продукції.

2. Готова  продукція

Н гп = В д * З дн ,

     де В д – одноденний випуск продукції за виробничою собівартістю;

З дн – норма запасу готової продукції в днях.

3. Розрахунки зі споживачами

Комунальні підприємства авансують упродовж пільгового періоду своїх абонентів на суму одноденних доходів

Н аб = N л * Q одн ,

де N л – сума пільгового строку сплати за спожиту продукцію, дн;

    Q одн – одноденний обсяг реалізованої продукції.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+