Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.5. 6. Гарантійні операції з векселями

За своїм змістом надання гарантії в забезпечення оплати векселів є операцією страхування ризику неоплати визначеної суми зобов'язаною за векселем особою. Гарантування оплати векселів є формою кредитування банком суб'єкта господарювання і здійснюється на загальних принципах банківського кредитування за дорученням і за рахунок клієнтів з урахуванням особливостей, викладених у цьому розділі.

Якщо з контексту не випливатиме інше, в цьому розділі "позичальник" -це особа, за рахунок і за дорученням якої банк погодився гарантувати оплату векселя.

Гарантія платежу за векселем може надаватися шляхом:

1)       авалювання векселя;

2)       письмової   гарантії   в   забезпечення   оплати   векселя.   Гарантія,   яка
обтяжена іншими умовами, крім безумовності виконання (платежу) і суми, має
забезпечувати тільки дійсне зобов'язання.

Авалювання - це взяття банком на себе зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб, якщо платник не оплатив вексель у строк чи неможливо одержати платіж за векселем у строк. Авалюючи вексель, банк надає такій особі строковий кредит або кредит до запитання (залежно від строку платежу за векселем).

Авалювання векселів банк здійснює на підставі укладеного з позичальником договору про авалювання.

Договір може укладатися на певний термін (генеральна угода про авалювання) та/або авалювання визначених векселів (окремий договір про авалювання).

Сума, яка підлягає нарахуванню на користь банку як плата за надання авального кредиту, розраховується на підставі процентної ставки банку і може погоджуватися з позичальником.

Порядок нарахування і сплати відсотків здійснюється згідно з умовами договору про авалювання.

Розрахунок загальної суми винагород банку за авальований вексель може здійснюватися за формулою:


де К - сума винагороди банку за надання авального кредиту;

S - номінальна сума векселя;

і - процентна ставка, за якою нараховуються відсотки на номінальну суму векселя;

j - процентна ставка, за якою нараховуються відсотки за авальний кредит;

v - процентна ставка, за якою нараховується комісія;

g - процентна ставка, за якою нараховується дамно;

р - сума порто;

п - кількість днів року;

д2 - кількість днів від дня, з якого нараховуються відсотки на номінальну суму векселя, до дня платежу за векселем;

дЗ - кількість днів від дня авалювання до дня закінчення строку кредиту за векселем.

Гарантія на забезпечення оплати векселів має бути складена в письмовій формі чітко і точно. Гарантії вважаються безвідзивними. В ній мають бути такі реквізити:

1)       повне найменування банку-гаранта;

2)       безумовне зобов'язання банку-гаранта про виплату гарантійної суми;

3)       сума гарантії;

4)       місце видачі гарантії.

Крім того, гарантія платежу за векселем, якщо вона обтяжена іншими обставинами та умовами, крім безумовності та суми, зокрема умовами про невиконання зобов'язань щодо угоди, може мати такі реквізити:

1)       повне найменування позичальника (особи, від імені якої видається
гарантія);

2)       повне  найменування   бенефіціара -   особи,   на  користь  якої  видана
гарантія;

3)       посилання на угоду, на підставі якої видана гарантія;

4)       строк платежу та/або подію, яка обумовлює строк платежу;

5)       умови пред'явлення вимоги платежу;

6)       можливе врегулювання скорочення гарантійної суми;

7)       застереження про витрати.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+