Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.2. Релігії орієнталістського напряму

Вони представлені неорелігіями східного походження: неоіндуїзмом (Міжнародне товариство свідомості Кришни, Товариство Шрі ауробіндо, Товариство ведичної куль­тури, Міжнародне товариство "Всесвітня чиста релігія"), течіями буддійського спрямування (дзен-буддизм, ти­бетський буддизм, ламаїзм).

 

НБОІНДУЇЗМ

Він є невід'ємним елементом релігійного життя не ли­ше Індії, а й багатьох країн Європи та Америки. Виник у першій половині XIX ст. в межах індуїзму як його сучасне прочитання для інтелектуапізованих верств Сходу і Заходу. Спирається на давню ведичну традицію, використання цінностей інших культур, релігій. В неоіндуїстських вчен­нях популярні ідеї універсалізму, синкретизму, рівності всіх релігій як пошуків шляхів до Бога, духовного оазису в реконструкції суспільства. Обов'язкова наявність гуру як провідника вчення і провідника духовних пошуків особи­стості, групи, течії.

 

МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО СВІДОМОСТІ

КРИШНИ (РУХ "ХАРЕ КРИШНА")

 

Це модернізований варіант одного з відгалужень вішнуїзму — релігії чайтантинів. З невеличкої групи рух виріс до всесвітньої конфедерації. У США, наприклад, — 100 тисяч кришнаїтів. Центри є в Канаді, Австралії, євро­пейських та латиноамериканських державах. Перші грома­ди кришнаїтів з'явилися в Україні у 80-х роках XX ст. не­легально, їх діяльність було дозволено в 1990 р., а в 1996 р. зареєстровано Всеукраїнський центр свідомості Кришни. Він є керівним органом 46 громад, які діють в усіх облас­тях України.

Основою вчення є віра в Кришну як Верховну Особу Господа та необхідність відданого служіння йому. Кришнаїти пропагують ведичні знання про космос, люди­ну, суспільство, поширюють брахманічну культуру, прак­тикують бхакті-йогу, ведуть праведне життя (не вживають м'яса, риби, яєць, кави, чаю, наркотиків, не грають в азартні ігри тощо), займаються благодійництвом, працю­ють у в'язницях.

 

Послідовники шрі сатьї саї баби

 

Він один з наивідоміших в Індії й усьому світі гуру (народ, у 1926). Його вважають чудотворцем, аватарою (втіленням Бога), який зцілює людей духовно і фізично. Свою місію вбачає в утвердженні праведності (дхарми),

відродження в людині прагнення до духовності, а в людстві — бажання жити в мирі та співпраці. Це вчення визнає всі релігії, наявність в них істини, допомогти усвідомити яку покликаний Саї Баба. Діяльність центрів спрямована на освіту, допомогу хворим, людям похилого віку, розумово відсталим, всім нужденним. Кодекс по­ведінки і Десять принципів життя послідовників Саї Баби близькі до релігійних заповідей загальнолюдського змісту. В Україні послідовники з'явились у 90-х роках XX ст.

 

центри Шрі Чінмоя

 

Послідовниками індійського поета, музиканта, філосо­фа, громадського діяча (народ, у 1932) є ті, хто сповідує шлях любові, відданості й самозречення, який дає змогу швидко досягти духовного прогресу. Його філософія лю­бові виражає глибинний зв'язок Людини і Бога, які є ас­пектами однієї й тієї ж сутності. Людина втілює себе у Всевишньому, усвідомлюючи, що Бог — найвища сутність людини. Всевишній розкриває себе через людину, яка є його інструментом у вдосконаленні світу. Головна мета — духовне і фізичне вдосконалення особистості через пізнання своєї сутності, духовних істин. Центри проводять лекції, концерти, театральні вистави, екскурсії, спортивні змагання тощо. В Україну рух прийшов наприкінці 80-х — на початку 90-х років XX ст. Центри (громади) Шрі Чінмоя діють в 24 містах.

 

ОШО-ЦЕНТР

 

Створений у Києві в 1991 р. прихильниками індійсько­го філософа, гуру, проповідника Ошо (Бхага ван Шрі Раджніш) (1931 — 1991). Відомий він ще під своїми духов­ними іменами: "Бхагаван Шрі" (Благословенний) і "Ошо" (Океанічний, розчинений в океані). Раджніш у 1974 р. за­снував міжнародну комуну з центром в м. Пуна (Індія), з 1981 р. намагався створити "просвітлену общину" Раджнішпурам (місто майбутнього) у США, але був депор­тований звідти. Популярність Ошо з його оригінальними роздумами про Всесвіт, Бога, людину на початку 80-х років XX ст. була дуже високою. Він не нав'язував ніяких заповідей, виступав за свободу людини, схвалював її прагнення до самопізнання, самовдосконалення. Своє вчення розглядав як допомогу тим, хто на шляху духовних по­шуків. Воно є своєрідним синтезом східних і західних філософських вчень, духовних традицій, різних релігій (йоги, суфізму, індуїзму, буддизму, тибетської тантри то­що). У 22 країнах світу діє понад 500 центрів раджнішизму. При українських центрах працюють групи з медитації, лікування та астрології.

 

вселенська чиста релігія

 

Походить з Індії, де в 1970 р. її засновниця Шрівастава Нірмала — Шрі Матаджи Нірмала Деві (народ, у 1923) відновила давню систему духовного сходження і само оздоровлення — сахаджу йогу. Згідно з ученням, кожна люди­на володіє енергією чистого бажання, відродження Свято­го Духа. За допомогою медитації, молитви людина усвідо­млює власний дух, пробуджує життєву силу чистого ба­жання. Завдяки цій енергії в людині народжується світло, в якому вона бачить себе, розуміє, що їй треба робити, на­буває здатності само зцілення.

Сахаджу йогу вважають квінтесенцією всіх релігій, се­ред її прихильників —- мусульмани, іудеї, християни. Послідовники з'явилися в Україні в 1989 р. Діє Ук­раїнський центр Сахаджи йоги.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+