Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.4.2. Чекова форма розрахунків

Чек (англ, check) — грошовий документ встановленої форми, який містить безумовне розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної у чеку грошової суми чекоутримувачеві готівкою чи перерахування грошей на його рахунок. У міжнародному обороті чек як засіб платежу як правило використовують при остаточному розрахунку за поставлені товари (роботи, надані послуги).

Чек має бути виставлено на той банк, в якому чекодавець має кошти, і відповідно до чітко вираженого або негласного погодження, в силу якого чекодавець має право розпоряджатися цими коштами шляхом виставлення чеків. Однак чинність документа як чека не порушується на підставі недотримання цих положень.

Чек може бути виставлено з оплатою:

-         на визначену особу із прямим застереженням "наказу" або без нього;

-         на визначену особу із застереженням "не наказу" або рівноцінним
застереженням;

-         на пред'явника.

Чек, який було видано на користь визначеної особи з позначкою " пред'явнику" або з рівноцінною позначкою, розглядається, як чек на пред'явника.

Чек без зазначення отримувача розглядається як чек на пред'явника.

Чекодавець відповідає за платіж. Будь-яка умова, за якою він знімає з себе цю відповідальність, розглядається як ненаписана.

Чек, виставлений з оплатою зазначеній особі с прямим застереженням "наказу" або без цього застереження, може бути передано шляхом індосаменту.

Чек, виставлений з оплатою зазначеній особі із застереженням "не наказу" або з рівноцінним застереженням, може бути передано лише з дотриманням форми та з наслідками простої цесії.

Індосамент може бути виконано навіть на користь чекодавця або на користь всякої іншої зобов'язаної особи. Ці особи можуть, у свою чергу, індосувати чек.

Індосамент повинен бути простим і нічим не обумовленим. Будь-яка умова, яка обмежує його, враховується ненаписаною.

Частковий індосамент не дійсний.

Недійсним також є індосамент платника.

Індосамент на пред'явника має силу бланкового індосаменту.

Індосант, оскільки не обумовлено зворотне, відповідає за платіж.

Він може заборонити новий індосамент, у такому випадку він не несе відповідальності перед тими особами, яким чек було до цього індосовано.

Оплата чека здійснюється за пред'явленням. Будь-яка інша вказівка вважається ненаписаною. Чек, який пред'являється до оплати до настання дня, вказаного як день його виставлення, сплачується в день пред'явлення.

Держатель може здійснювати свій регрес проти індосантів, чекодавця та інших зобов'язаних осіб, якщо пред'явлений своєчасно чек не оплачено та відмова від сплати засвідчена:

-         шляхом складання офіційного документа (протесту);

-         шляхом письмового датування заяви платника на чека, де вказано дату
пред'явлення чека,

-         шляхом   датування   заяви   розрахункової   палати   про   те,   що   чек
своєчасно надіслано та не сплачено.

Учасники чекової форми розрахунків.

Чекодавець (cheque drawer) — підприємство або фізична особа, що здійснює платіж з допомогою чека та підписує його.

Переважно чекодавцем виступає підприємство-покупець товару (робіт, послуг) за зовнішньоекономічним договором.

Основні дії чекодавця:

-   бронювання   грошових   коштів   на   рахунку   для   розрахунків   із

застосуванням чеків;

-         складання чека;

-         видача чека,

Чекодержатель (cheque drawee) — підприємство або фізична особа, що є одержувачем коштів за чеком.

Як правило чекодержателем виступає підприємство-продавець товару (підрядник, виконавець робіт або послуг) за зовнішньоекономічним договором.

Основні дії чекодержателя:

-         пред'явлення чека до платежу;

-         пред'явлення регресних вимог;

-         опротестування чека.

Банк-платник (paying bank) — банк, визначений платником за чеком.

Банком-платником виступає зазвичай банк, у якому обслуговується чекодавець.

Основні дії банку-платника — платіж за чеком.

Інкасуючий банк (collecting bank) — банк, що здійснює інкасування чеків за дорученням чекодавця.

Найчастіше в ролі інкасуючого банку виступає банк, що обслуговує чекодержателя.

Основні дії інкасуючого банку — інкасування чека.

Чеки за своєю класифікацію поділяються на підставі двох класифікаційних ознак,

-         умови передавання;

-         статус чекодавця.
Умови передавання.

За цією класифікаційною ознакою чеки поділяються на:

-      іменні;

-      ордерні;

-      на пред'явника.

Іменний чек — чек, виписаний на користь певної особи, який не може бути переданий з допомогою індосаменту. Такий чек передається цесією (передатним написом) із застереженням "не наказом", завіреним нотаріусом.

Ордерний чек — чек, виписаний на користь певної особи або за її наказом, який передається з допомогою шдосаменту із застереженням "наказу" чи без нього.

Чек па пред'явника — чек, виписаний пред'явнику і який може бути переданий іншій особі як без індосаменту, так і з індосаментом.

За цією класифікаційною ознакою «статус чекодавця» чеки поділяються на:

-         банківські,

-         фірмові,

Банківський чек — чек, виписаний банком на свій банк-кореспондент. В тексті таких чеків не вказується найменування фірми-чекодавця — ним виступає банк боржника. Оплата за такими чеками здійснюється за рахунок коштів банку чекодавця на його рахунках в банку-кореспонденті за кордоном. В міжнародній торгівлі найчастіше використовуються ордерні чеки, які виписуються банком.

Фірмовий чек — чек, виписаний фірмою на одержувача. Такі чеки виписуються як в національній, так і в іноземній валюті на пред'явника і виставляються фірмою на свій банк. Оплата за такими чеками здійснюється за рахунок коштів чекодавця, які виступають як покриття чека.

Відносини контрагентів у міжнародній торгівлі при використанні чекової форми розрахунків регламентуються нормами Женевської конвенції, що встановила Уніфікований закон про чеки. Україна не приєдналася до Женевської конвенції, тому при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності її учасники-резиденти повинні враховувати особливості здійснення операцій з чеками при розрахунках.

Встановлено єдині правила і порядок здійснення уповноваженими банками та уповноваженими фінансовими установами (далі — банк/установа) операцій із чеками в іноземній валюті на території України, які емітовані за кордоном і пред'явлені до сплати на території України (мають покриття в іноземних банках або в банках України). Використання чеків в іноземній валюті при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України дозволяється, якщо:

-         у зовнішньоекономічному договорі зазначено, що чек виписується
нерезидентом на резидента, які є сторонами договору;

-         чек    виписаний    нерезидентом    для    сплати    за   товар,    або    для
використання   його   як   застави   згідно   з   чинним   законодавством
України,   або   гарантії   забезпечення   виконання   зобов'язань   перед
резидентом. У чеку має зазначатися призначення платежу;

-         нерезидентом-чекодавцем є банк, держава (в особі уповноваженого
державного  органу),  міжнародна  організація,  корпорація,  страхова
компанія, які мають міжнародний довгостроковий кредитний рейтинг
-"інвестиційний клас" (investment grade);

-         чеки на пред'явника не застосовуються.

Схема розрахунків чеками представлена на рисунку.

1.  Бронювання грошових коштів на рахунку для розрахунків із застосуванням чеків

2.               Укладання зовнішньоекономічного договору

3.               Поставка товарів

4.               Видача чека

5.               Подання чека у банк для інкасування

6.               Приймання чека до інкасування

7.               Інкасування чека

8.               Перерахування грошових коштів

9.               Зарахування коштів на поточний рахунок чекодержателя

Рисунок 7.3 - Схема розрахунків чеками

Чек не може бути акцептований. Напис на чеку про акцепт уважається недійсним.

Будь-яке зазначення про проценти, що міститься на чеку, вважається недійсним і не приймається банком до виконання. Чек, сума якого написана і словами, і цифрами, є дійсним. У разі виявлення розбіжностей між цими позначеннями чек є дійсним на суму, що зазначена словами. Чек, сума якого зазначена кілька разів словами або цифрами, є дійсним. У разі виявлення розбіжностей між цими позначеннями чек чинний лише на меншу суму.

Чек повинен мати відповідне фінансове покриття на банківському рахунку чекодавця.

Банки не несуть відповідальності перед чекодержателями за несплату чеків у разі відмови платника в сплаті чека.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+