Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 2.1. Основні завдання та функції Мінтрансу України

8.2.1. Основні завдання та функції Мінтрансу України

Основними завданнями Мінтрансу України є такі:

державне управління транспортним комплексом України, використанням повітряного простору України, навігаційно-гідро­графічним забезпеченням мореплавства;

організація безпечної роботи транспортного комплексу України;

забезпечення реалізації державної політики щодо становлення та розвитку транспортного комплексу України, національної мережі міжнародних транспортних коридорів, організація навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, викорис­тання повітряного простору України для своєчасного, повного та якісного задоволення потреб населення і суспільного виробництва в перевезеннях усіма видами транспорту;

забезпечення взаємодії та координації роботи автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту, здійснення заходів щодо розвитку єдиної транспортної системи України;

створення рівних умов для розвитку господарської діяльності підприємств транспорту всіх форм власності;

створення умов для інтеграції транспортного комплексу України до європейської та світової транспортної системи.

Мінтранс України відповідно до покладених на нього завдань:

здійснює державне управління автомобільним, авіаційним, залізничним і річковим транспортом;

координує роботу підприємств, установ та організацій автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту, об’єднань їх, що належать до сфери управління Мінтрансу України (далі — підприємства галузі);

вживає заходів щодо розвитку єдиної транспортної системи України, створення і функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів та інфраструктури транспортного комплексу України;

розробляє і реалізовує заходи щодо налагодження взаємодії, координації та прогнозування діяльності всіх видів транспорту;

здійснює заходи щодо реалізації єдиної державної економічної, тарифної, інвестиційної, науково-технічної, кадрової та соціальної політики в галузі транспорту, у сфері використання повітряного простору України та обслуговування повітряного руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства;

здійснює нагляд за дотриманням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності (крім Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Управління державної охорони України, а також підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління), вимог нормативно-правових актів щодо безпеки польотів, судноплавства, руху відповідно на авіаційному, морському і річковому, залізничному та автомобільному транспорті;

бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

організовує в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України, розроблення та проведення експертизи проектів державних програм розвитку транспортного комплексу України, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства та вживає в установленому порядку заходів щодо їх виконання;

відповідно до законодавства України здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Міністерства;

здійснює відповідно до законодавства заходи щодо досудової санації державних підприємств, які належать до сфери управління Мінтрансу України, готує пропозиції щодо обсягів і напрямів державних капітальних вкладень у галузь;

забезпечує в межах своєї компетенції захист прав громадян під час транспортного обслуговування їх;

сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, погоджує з відповідними органами інших держав квоти міжнародних перевезень пасажирів і вантажів;

за дорученням Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Мінтрансу України, бере участь у роботі міжнародних організацій;

бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнарод­ними договорами з питань функціонування транспортного комплексу;

вживає заходів щодо реалізації галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською стороною зобов’язань за Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, адаптацію законодавства України з питань функціонування транспортного комплексу до законодавства Європейського Союзу, здійснює інші заходи щодо інтеграції України до Європейського Союзу;

організовує і в установленому порядку контролює роботу, пов’язану із забезпеченням безпеки руху транспортних засобів;

у випадках, передбачених законодавством, забезпечує ліцензування окремих видів підприємницької діяльності;

затверджує галузеві стандарти, в межах повноважень, визначених законодавством, організовує, координує та контролює здійснення сертифікації в галузі;

вживає заходів до зменшення шкідливого впливу функціонування транспорту на довкілля та забезпечує екологічну безпеку на транспорті;

здійснює добір кадрів у системі Мінтрансу України, відповідно до законодавства формує кадровий резерв для державної служби та кадровий резерв керівників державних підприємств, установ і організацій, які належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників транспортного комплексу України, здійснює в установленому порядку заохочення працівників підприємств галузі;

виступає в установленому порядку державним замовником наукових комплексних досліджень з економічних, технологічних, організаційних, екологічних проблем розвитку транспортного комплексу України, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, використання повітряного простору України;

у межах своїх повноважень бере участь у реалізації державної політики зайнятості населення, розробляє заходи щодо забезпечення потреб підприємств галузі у висококваліфікованих працівниках, у встановленому порядку координує діяльність зазна­чених підприємств з питань підготовки спеціалістів галузі;

організовує розроблення проектів нормативно-правових актів
з питань функціонування та безпечної роботи транспортного комплексу України, навігаційно-гідрографічного забезпечення мо­реплавства, використання повітряного простору України;

у межах своєї компетенції забезпечує нагляд за дотриманням установленого порядку використання радіочастотного спектра і радіочастотних засобів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу України;

координує здійснення заходів щодо впровадження енерго-
зберігаючих технологій у транспортному комплексі України;

контролює впровадження автоматизованих систем управління, зв’язку, інформаційного та навігаційного забезпечення єдиної транспортної системи України і національної мережі міжнародних транспортних коридорів;

здійснює в межах своїх повноважень правове регулювання перевезення пасажирів, вантажів, багажу і пошти, безпеки руху транспортних засобів, охорони праці та пожежної безпеки, сертифікації й технічної експлуатації рухомого складу, дипломування спеціалістів морського флоту, функціонування морських та річкових портів, будівництва, реконструкції, ремонту й утримання аеропортів та шляхів сполучення, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також екологічної безпеки на транспорті за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів України;

здійснює загальне керівництво проведенням державної реєстрації морських суден, цивільних повітряних суден, дипломуванням спеціалістів морського флоту, роботою рятувальної, лоцманської та гідрографічної служб морського і річкового транс­порту;

забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;

здійснює функції компетентного державного органу з перевезення небезпечних вантажів залізничним, автомобільним, повіт­ряним, морським і річковим транспортом та великовагових і не­габаритних вантажів автомобільним транспортом;

здійснює координацію та методичне забезпечення реалізації заходів підготовки єдиної транспортної системи України до сталого її функціонування, а також планування транспортних перевезень в особливий період;

визначає порядок створення, підготовки та підтримання в готовності спеціальних формувань підприємств (об’єднань), уста­нов та організацій транспорту і транспортної інфраструктури, призначених для забезпечення функціонування єдиної транспорт­ної системи України в особливий період;

забезпечує в разі запровадження в державі особливого періоду переведення транспорту і транспортної інфраструктури на відповідний режим роботи їх функціонування, а також технічне прикриття та відбудову шляхів сполучення;

здійснює управління єдиною транспортною системою України в особливий період;

у межах своїх повноважень контролює стан профілактики і попередження правопорушень, дотримання законодавства України підприємствами галузі та виконання міжнародних договорів;

організовує в межах своїх повноважень роботу підприємств галузі під час ліквідації наслідків стихійного лиха та інших надзвичайних ситуацій;

бере участь у розслідуванні причин аварій і катастроф на транспорті в межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством, проводить службові розслідування;

забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, що належать до сфери його управління;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+