Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 3.2. Права Укрзалізниці

8.3.2. Права Укрзалізниці

Укрзалізниця має право:

безпосередньо взаємодіяти з відповідними органами інших держав і укладати з ними договори (угоди) з питань, що належать до її компетенції;

утворювати цільовий інвестиційний фонд розвитку залізнич­ного транспорту згідно із законодавством;

одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, а від Мінстату, залізниць та підприємств залізничного транс­порту — безоплатно дані, необхідні для виконання завдань і функцій Укрзалізниці;

укладати договори у сфері господарської діяльності.

Укрзалізниця в межах своєї компетенції видає накази, обов’яз­кові для виконання залізницями та підприємствами, які входять до сфери управління Укрзалізниці, організовує та контролює їх виконання.

Укрзалізницю очолює генеральний директор, який приз-
начається відповідно до законодавства України. Генераль-
ний директор Укрзалізниці має заступників, які за поданням Міністра транспорту призначаються Кабінетом Міністрів
України.

Генеральний директор розподіляє обов’язки між його заступниками, визначає структуру та повноваження апарату Укрзалізниці, затверджує кошторис витрат на його утримання.

Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на Укрзалізницю завдань і здійснення нею своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності його заступників і керівників підрозділів Укрзалізниці.

Для розроблення основних напрямів розвитку залізнич-
ного транспорту, вирішення найважливіших питань його гос­подарської діяльності створюється рада Укрзалізниці. Склад ради та положення про неї затверджуються Міністром транс­порту.

Рішення ради проводяться в життя наказами генерального директора Укрзалізниці.

Укрзалізниця є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+