Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 4.1. Основні завдання та функції Укравіатрансу

8.4.1. Основні завдання та функції Укравіатрансу

Основними завданнями Укравіатрансу є такі:

участь у межах його компетенції в реалізації державної політики з питань розвитку цивільної авіації;

здійснення централізованого державного регулювання в галузі цивільної авіації;

організація та забезпечення виконання авіаційних перевезень, робіт та послуг;

проведення реєстрації та сертифікації об’єктів і суб’єктів цивільної авіації, ліцензування їхньої діяльності;

здійснення нагляду за забезпеченням авіаційної безпеки і безпеки польотів повітряних суден цивільної авіації;

реалізація затверджених Мінтрансом основних напрямів економічної, тарифної, фінансової, кадрової, науково-технічної, страхової, інвестиційної, соціальної політики та заходів щодо екологічної безпеки в галузі цивільної авіації;

забезпечення захисту авіації від незаконного втручання в її діяльність;

ефективне використання повітряного простору України, у тому числі у військових цілях;

організація обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України;

забезпечення функціонування об’єднаної цивільно-військо­вої системи управління повітряним рухом та її удосконалення;

розроблення нормативної бази для регулювання діяльності цивільної авіації, у тому числі для обслуговування повітряного руху в повітряному просторі України;

розроблення та реалізація разом з Міноборони заходів, спрямованих на забезпечення суверенітету України в її повітряному просторі;

регулювання діяльності, як пов’язаної з використанням повітряного простору України, так і не пов’язаної з його використанням, але здатної створити небезпеку під час повітряного руху в повітряному просторі України, а також у міжнародному повітряному просторі, в якому обслуговування повітряного руху згідно з міжнародними договорами здійснюється відповідними державними органами України;

налагодження і розвиток зовнішньоекономічних зв’язків та представництво України в міжнародних авіаційних організаціях;

забезпечення захисту інтересів національних авіаперевізників, національного ринку авіаперевезень та регулювання доступу до нього експлуатантів усіх форм власності;

підготовка проектів національних, державних і галузевих програм розвитку цивільної авіації та участь у їх реалізації.

Укравіатранс відповідно до покладених на нього завдань здійснює такі функції:

реалізує в межах своїх повноважень єдину економічну, тарифну, фінансову, кадрову, науково-технічну, страхову, інвестиційну, соціальну політику в галузі цивільної авіації та розробляє на основі результатів аналізу діяльності цивільної авіації пропозиції щодо її вдосконалення;

розробляє прогнози, проекти програм і концепцій розвитку цивільної авіації України, національної програми авіаційної безпеки, мінімізації можливих збитків від діяльності цивільної авіації; бере участь у розробленні та забезпечує фінансування держав­них програм, науково-технічних та дослідно-конструкторських
робіт і здійснює контроль за використанням результатів цих програм та робіт на авіаційних підприємствах;

видає відповідно до законодавства ліцензії на провадження авіаційної діяльності та відповідні дозволи, у тому числі ті, що пов’язані з наданням комерційних прав експлуатантам усіх форм власності, згідно з єдиними нормами і правилами;

надає дозволи в установленому порядку на виконання польотів цивільних повітряних суден;

проводить реєстрацію, сертифікацію та надає допуски до експлуатації цивільних повітряних суден, аеродромів, поса-
дочних майданчиків, аеропортів; регламентує використання повітряного простору; провадить сертифікацію технічних засобів, які застосовуються під час використання повітряного простору, сертифікацію експлуатантів, розробників та виробників авіаційної техніки, а також підприємств з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, суб’єктів комерційного обслуговування авіаційних перевезень; присвоює по­вітряним суднам, внесеним до державного реєстру цивільних повітряних суден України, державні та реєстраційні розпізна­вальні знаки;

надає дозволи на застосування бортових радіостанцій на цивільних повітряних суднах з присвоєнням радіотелефонних і радіотелеграфних позивних;

здійснює контроль за організацією та забезпеченням повітряних перевезень вищих посадових осіб;

здійснює державний нагляд за забезпеченням безпеки польотів, льотної придатності цивільних повітряних суден, внесених до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, придатності до експлуатації аеродромів, аерона­вігаційних технічних засобів, інших об’єктів цивільної авіації та захисту їх від актів незаконного втручання, а також забезпечує державне регулювання, нормативний супровід, кон­троль та перевірку ефективності системи авіаційної безпеки України;

проводить службове розслідування авіаційних подій з цивільними повітряними суднами на території України та в установленому порядку — з цивільними повітряними суднами України на території інших держав, а також актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації;

здійснює контроль за ефективним використанням повітряного простору України, регламентує організацію обслуговування повітряного руху, а також забезпечує раціональний та ефективний розподіл повітряного простору України в інтересах національної економіки та оборони;

розробляє заходи щодо зменшення шкідливого впливу авіаційної діяльності на навколишнє природне середовище та здійснює нагляд за їх виконанням;

організовує розроблення та здійснення заходів до підтримки льотної придатності повітряних суден, ефективності їх експлуатації та інженерного забезпечення авіаційної діяльності, а також запровадження бюлетенів промисловості з питань доробки авіаційної техніки;

погоджує технічні вимоги щодо розроблення нової цивільної авіаційної техніки, радіоелектронних засобів забезпечення польотів, навігації, зв’язку, автоматизованих систем управління повітряним рухом та тренажерів; бере участь у роботі державних комісій з питань випробування та прийняття в експлуатацію нової авіаційної техніки, пально-мастильних матеріалів, а також технічних засобів, що використовуються для обслуговування повітряного руху, радіотехнічного та аеронавігаційного забезпечення діяльності цивільної авіації;

проводить експертизу проектів будівництва нових і реконструкції діючих аеропортів та подає висновки на затвердження Мінтрансу, узгоджує проекти будівництва і будівництво об’єктів на приаеродромній території та об’єктів, що можуть впливати на роботу радіотехнічних засобів цивільної авіації;

розробляє вимоги щодо рівня кваліфікації та професійної придатності авіаційного персоналу, експлуатантів усіх форм влас­ності та служб авіаційної безпеки цивільної авіації, представни-
ків України в міжнародних організаціях цивільної авіації, представників перевізників України в інших державах відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО),
а також організовує та контролює їх підготовку, перепідготовку, сертифікацію та атестацію, провадить сертифікацію навчальних закладів цивільної авіації, що належать до сфери управління Мінтрансу, і бере участь у сертифікації інших навчальних закладів з питань підготовки фахівців цивільної авіації;

організовує та забезпечує функціонування мережі спеціального зв’язку на авіаційних підприємствах і в організаціях, розробляє та погоджує з відповідними органами заходи щодо захисту державної, службової та комерційної таємниці;

організовує пошукове та аварійно-рятувальне забезпечення польотів цивільної авіації в загальній державній системі державної авіаційної служби пошуку і рятування;

виконує функції з управління майном підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу, у визначених ним межах;

розробляє та подає Мінтрансу пропозиції щодо встановлення аеропортових, аеронавігаційних та інших зборів, здійснення антимонопольних приватизаційних та страхових заходів;

розробляє та подає на затвердження в установленому порядку проекти нормативних документів, що регулюють діяльність у галузі цивільної авіації;

сприяє створенню системи інформаційного забезпечення авіаційної діяльності та своєчасному і якісному поширенню авіаційної інформації;

використовує науковий потенціал України з метою розвитку цивільної авіації;

організовує ведення статистичного обліку в галузі;

бере участь у реалізації державної політики зайнятості, охорони праці та соціального захисту працівників цивільної авіації;

сприяє розвиткові авіаційного спорту;

розробляє та подає до Мінтрансу проекти міжнародних договорів, призначає авіаційних перевізників відповідно до положень міжурядових договорів про повітряне сполучення;

забезпечує створення умов для діяльності України в міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО), інших міжнародних організаціях і представляє в них інтереси України, сприяє розвит­кові міжнародних науково-технічних та інформаційних зв’язків
у сфері авіаційної діяльності, за погодженням з Мінтрансом бере участь у міжнародних конференціях з питань діяльності цивільної авіації;

забезпечує надходження коштів до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України в міжнародних авіаційних організаціях та їх використання;

здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом профілактики правопорушень і дотриманням законодавства на авіаційних підприємствах і в організаціях;

здійснює заходи щодо розвитку, підтримки та захисту конкуренції в галузі;

забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Укравіатрансу, на авіаційних підприємствах та в організаціях, що належать до сфери управління Мінтрансу;

організовує роботу із забезпечення мобілізаційної готовності та цивільної оборони авіаційних підприємств і організацій, що належать до сфери управління Мінтрансу, підготовки їх до роботи в умовах особливого періоду, а також до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їхніх наслідків;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+