Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. 4.2. Права Укравіатрансу

8.4.2. Права Укравіатрансу

Укравіатранс має право:

залучати фахівців органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

проводити перевірки, інспекції та контроль з питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

Працівники Укравіатрансу, яких посилають у службові відрядження, можуть безоплатно користуватися літаками авіакомпаній (за наявності вільних місць та за згодою авіакомпаній).

Укравіатранс видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Укравіатранс очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту.

Директор Укравіатрансу має заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра транспорту, погодженим з директором Укравіатрансу. Розподіл обов’язків між заступниками провадить директор Укравіатрансу.

Директор Укравіатрансу виконує такі функції:

здійснює керівництво діяльністю Укравіатрансу і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром транспорту за виконання покладених на Укравіатранс завдань;

призначає на посаду і звільняє з посади керівників структур­них підрозділів та інших працівників Укравіатрансу, крім заступ­ників директора;

визначає ступінь відповідальності заступників директора Укравіатрансу та керівників його структурних підрозділів;

притягає до дисциплінарної відповідальності керівників струк­турних підрозділів та інших працівників Укравіатрансу, крім заступ­ників директора Укравіатрансу;

підписує видані в межах компетенції Укравіатрансу накази, організовує перевірку їх виконання;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та означеним вище Положенням.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Укравіатрансу, а також обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку галузі в Укравіатрансі утворюється колегія у складі директора Укравіатрансу (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів Укравіатрансу.

Персональний склад колегії затверджує Міністр транспорту. Рішення колегії проводяться в життя наказами Укравіатрансу.

Граничну чисельність працівників та структуру Укравіатрансу затверджує Міністр транспорту. Положення про структурні підрозділи Укравіатрансу затверджує його директор.

Штатний розпис, кошториси доходів і видатків Укравіатрансу затверджує його директор за погодженням з Міністром транспорту та Мінфіном.

Укравіатранс утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Укравіатранс є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+