Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

8. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ

В умовах насиченого ринку недостатньо розробити новий якісний товар, встановити на нього оптимальну ціну і вибрати ефективні канали розподілу. Де­далі більшої ваги набуває четверта складова комплексу маркетингу — методи про­сування товару, під якими розуміють сукупність маркетингових рішень, пов'яза­них із комунікативністю. Система маркетингових комунікацій фірми спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про її товар, підтримку його збуту, а також створення позитивного іміджу фірми.

Формування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття і великої кількості різноманітних рішень, пов'язаних із визначенням цільової аудиторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів розповсю­дження реклами, створенням ефективних текстів рекламних звернень, викорис­танням засобів комерційної пропаганди, методів стимулювання збуту тощо.

Ця діяльність, що потребує творчого підходу і нетрадиційних рішень, завер­шує формування комплексу маркетингу фірми.

Після ознайомлення з матеріалом розділу Ви зможете:

• охарактеризувати складові системи маркетингових комунікацій підприємства;

• проаналізувати рішення, що їх приймають у сфері реклами;

• зрозуміти сутність діяльності „паблік  рілейшнз"

• опанувати методи стимулювання збуту і форми організації персонального про­дажу.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+

8. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ