Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2.5. Стратегія наукових досліджень і науково-конструкторських робіт (НДНКР)

9.2.5. Стратегія наукових досліджень і науково-конструкторських робіт (НДНКР)

Стратегія НДНКР передбачає розробку і сприяння впровадженню ідей або про новий продукт (послугу), або про модернізацію існуючого продукту.

Стратегія НДНКР буває двох груп:

а) інноваційна (розробка цілком нової продукції)

б) імітаційна (імітацію існуючих товарів).

Спонукаючими мотивами для формування стратегії НД­НКР можуть бути:

а) вимоги корпоративної і конкурентних стратегій підпри­ємства (наприклад, обрання стратегії диференціації передба­чає пошук нового товару чи модернізацію його властивостей, а отже відкриває поле для стратегії наукового пошуку);

б) маркетингові дослідження, які подають узагальнені ви­моги споживачів до товару в) різка зміна середовища, „техно­
логічний прорив» конкурентів.

Види стратегій НДНКР:

- Наступальна - означає розробку цілком нових техніч­них і технологічних рішень для забезпечення реалізації корпоративної стратегії зростання;

- Захисна - розробка таких дизайнерських, техніко-технологічних рішень, які б забезпечили збереження під­приємством досягнутих позицій на ринку;

- Проникнення - стратегія для конструювання такого то­вару, чи надання йому таких властивостей, що забезпе­чить проникнення на нові ринки;

- Конгломератна - її ще називають наступально-захис­ною і застосовують, як правило, великі підприємства, оскільки така стратегія капіталомістка, вимагає значних фундаментальних та прикладних розробок і носить ри­зикований характер;

- Реакції - це стратегія реакції на суттєвий технологіч­ний прорив конкурентів

Матричний спосіб вибору стратегії НДНКР

Для прийняти рішення про перехід до нової стратегічної технології або вдосконалення існуючої, потрібно спочатку проаналізувати техніко-технологічний рівень виробництва, досягнення НТП і скористатись матричною моделлю, запро­понованою науковцями КНЕУ (рис. 9.3).

 

 

 

 

Рівень технології

Низький

Високий

Рівень освоєння технології

Високий

I. „Принада»

II. „Виграшне парі»

Низький

III. „Загін для худоби»

IV. „Надійна готівка»

Рис. 9.3. Матриця портфеля технологій

Основна ідея матриці технологій передбачає зіставлення рівня самої технології з рівнем її освоєння на підприємстві. І в результаті того, на якому квадранті матриці ідентифікувалась технологія підприємства, розробляються одна із альтернатив­них стратегій: а) продовження використання існуючої техно­логії („виграшне парі»); б) стратегія поліпшення використання існуючої технології („надійна готівка»); в) стратегія „збирання урожаю», відмова від використання, ліквідація існуючого тех­нологічного процесу („загін для худоби»).

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+