Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.2.6. Інші функціональні стратегії підприємства

9.2.6. Інші функціональні стратегії підприємства

1. Організаційна стратегія. Це стратегія розвитку загаль­ ного управління, яка систематизує пріоритети розвитку під­
приємства і відповідно організовує та координує реалізацію його стратегій.

Напрямки, завдання стратегії: а) перебудова організацій­них структур управління (ОСУ) відповідно до обраних стра­тегій; б) декомпонування, доведення стратегій до без посеред­ніх виконавців; в) розстановка кадрів для забезпечення стра­тегій; г) розробка системи прийняття рішень; д) організація системи контролю за реалізацією стратегій; е) розробка сис­теми комунікацій

2. Екологічна стратегія. Передбачає заходи по збережен­ню довкілля від можливих негативних наслідків для екології запровадження нових стратегій розвитку підприємства.

Напрямки, завдання: а) збереження від забруднення та еро­зії земель, підтримання її високої родючості; б) збереження від забруднення повітряного басейну; в) збереження водного басейну: г) створення екологічно сприятливих умов діяльності людей на підприємстві тощо.

Соціальна стратегія. Передбачає створення належної соціальної інфраструктури для нормального відтворення і від­
новлення затраченого трудового потенціалу (дитсадки, школи, медпрофілакторії, бази відпочинку і лікування, житло, кому­
нальні послуги, високі доходи тощо).

Інформаційна стратегія. Це стратегія розвитку системи інформаційного забезпечення стратегій підприємства, розвит­
ку інформаційних комунікацій. Окремі автори подають її як складову організаційної стратегії. Однак, на наш погляд, зва­
жаючи на її важливість в стратегічному плануванні і управ­лінні її слід виділяти як самостійну функціональну стратегію.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+