Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

2.2.2. Депозитні операції

2.2. Депозитні операції

 

Комерційні банки проводять згідно з приведеною нижче постановою

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

03.12.2003  N 516

 

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 грудня 2003 р.

за N 1256/8577

 

 

Про затвердження Положення

              про порядок здійснення банками України

           вкладних (депозитних) операцій з юридичними

                       і фізичними особами

 

           ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою

                                   Національного банку

             N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

 

     У  зв'язку  з  потребою приведення правил здійснення вкладних операцій  банків  України  у  відповідність  до  вимог  Цивільного кодексу України  (  435-15  ),  Законів  України  "Про   банки   і банківську діяльність"   (  2121-14  ),  "Про  податок  з  доходів фізичних осіб" ( 889-15 ),  "Про цінні  папери  і  фондову  біржу" ( 1201-12  ),  "Про  державне  регулювання  ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),  "Про Національну депозитарну  систему  та особливості електронного   обігу   цінних   паперів   в   Україні" ( 710/97-ВР  ),   "Про   запобігання   та   протидію   легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних  злочинним шляхом" ( 249-15 ) і з метою розширення сфери банківських послуг та використання  банками різних  фінансових інструментів щодо залучення грошових коштів від фізичних  та  юридичних осіб Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

 

     1. Затвердити   Положення   про  порядок  здійснення  банками України вкладних (депозитних) операцій з  юридичними  і  фізичними особами (далі - Положення), що додається.

 

     2. Визнати такими, що втратили чинність:

     пункт  1  постанови Правління Національного банку України від 07.07.97 N  216  (  z0393-97 ) "Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів і Правил випуску  та обігу валютних деривативів", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11.09.97 за N  393/2197,  у  частині  затвердження  Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів;

     постанову  Правління Національного банку України від 30.06.98 N 250  (  z0445-98  )  "Про  затвердження  нової  редакції  Правил здійснення  депозитних   операцій   для   банківських   депозитів, затверджених  постановою  Правління  Національного  банку  України від 07.07.97 N 216",  зареєстровану в Міністерстві юстиції України 14.07.98 за N 445/2885;

     постанову  Правління Національного банку України від 10.01.99 N 5  (  z0014-99  )  "Про  продовження строку застосування бланків ощадного (депозитного) сертифіката старого зразка",  зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.01.99 за N 14/3307;

     постанову   Правління   Національного   банку   України   від 31.10.2000 N  427  (  z0816-00  )  "Про  внесення  змін  до Правил здійснення  депозитних  операцій   для   банківських   депозитів", зареєстровану   в   Міністерстві  юстиції  України  14.11.2000  за N 816/5037.

 

     3. Банкам України внести відповідні зміни до своїх внутрішніх положень,  які  регулюють операції із залучення грошових коштів на депозити (вклади) та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів.

 

     4. Департаменту  монетарної  політики  (Н.І.Гребеник)   після державної  реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома  територіальних  управлінь  Національного банку України та банків для використання в роботі.

 

     5. Постанова набирає чинності з 1 лютого 2004 року.

 

     6. Контроль  за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови А.П.Яценюка.

 

 В.о.Голови                                             А.П.Яценюк

 

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Постанова Правління

                                      Національного банку України

                                      03.12.2003  N 516

 

                                      Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      29 грудня 2003 р.

                                      за N 1256/8577

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок здійснення банками України

вкладних (депозитних) операцій з юридичними і

фізичними особами

 

 

     Це  Положення  розроблене  відповідно  до  Цивільного кодексу України ( 435-15  ),  Законів  України  "Про  банки  і  банківську діяльність" ( 2121-14 ),  "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ),  "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15  ), "Про цінні  папери  і  фондову  біржу" ( 1201-12 ),  "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (  448/96-ВР  ),  "Про Національну  депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"  (  710/97-ВР  ),  "Про  запобігання  та протидію  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ),  нормативно-правових актів Національного банку України   та   з  метою  розширення  сфери  банківських  послуг  і використання банками різних фінансових інструментів щодо залучення грошових коштів.

     Цим   Положенням   регулюється  загальний  порядок  залучення банками  України  грошових  коштів  (як  у  національній,  так і в іноземній валюті) або банківських металів від юридичних і фізичних осіб  на  їх  поточні,  вкладні  (депозитні) рахунки та розміщення ощадних  (депозитних)  сертифікатів.  (  Абзац другий преамбули із змінами,  внесеними згідно з Постановою НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

     Вимоги   цього   Положення  щодо  порядку  залучення  банками України вкладів (депозитів)  за  договорами  банківського  рахунку застосовуються   до   кореспондентських  рахунків,  якщо  інше  не встановлено  законом.  (  Преамбулу  доповнено  абзацом  згідно  з Постановою НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

                   Глава 1. Загальні положення

 

     1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

     безкупонний ощадний  (депозитний) сертифікат - це сертифікат, який не має окремих відривних купонів,  проценти сплачуються разом з поверненням суми вкладу (депозиту);

     вклад (депозит)  -  це  грошові  кошти   в   готівковій   або безготівковій  формі у валюті України або в іноземній валюті   або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент  або  дохід  в  іншій формі)  і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору;

     вклади   (депозити)   на   вимогу  -  це  грошові  кошти  або банківські  метали,  що розміщені  вкладниками в банках на  умовах видачі  вкладу (депозиту) на першу вимогу вкладника або здійснення платежів  за  розпорядженням  власника  рахунку; ( Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

     вклади (депозити) строкові  - це грошові кошти або банківські метали,  розміщені  вкладниками в банку  на  визначений  договором строк;  ( Абзац п'ятий пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

     вкладна (депозитна) операція - операція  банку  із  залучення грошових  коштів  або банківських металів від вкладників на їх  рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів   вкладниками   з  оформленням  їх  ощадними  (депозитними) сертифікатами.    Операції    банків   з   банківськими   металами здійснюються або з фізичною поставкою банківських металів, або без фізичної    поставки    банківських    металів    відповідно    до нормативно-правових  актів  Національного  банку  України з питань здійснення операцій з банківськими металами; ( Абзац шостий пункту 1.1  глави  1  із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

 

     (  Абзац  сьомий  пункту  1.1  глави  1 виключено на підставі Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

 

     вкладник   -   юридична   чи  фізична  особа,  яка  здійснила розміщення   готівкових   (безготівкових)   грошових   коштів  або банківських  металів  на  рахунок  у  банку  чи  придбала  ощадний (депозитний) сертифікат банку на договірних умовах; ( Абзац сьомий пункту 1.1 глави 1 в редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

     купонний ощадний   (депозитний)   сертифікат   -  це  ощадний (депозитний) сертифікат,  що має окремі купони,  на кожному з яких зазначено  строк  здійснення  виплати  процентної  плати.  У  разі настання цього строку банк  відриває  купон  і  виплачує  власнику сертифіката дохід згідно з визначеним процентом;

 

 

     (  Абзац  десятий  пункту  1.1  глави 1 виключено на підставі Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

 

     ощадний (депозитний) сертифікат - це письмове свідоцтво банку про депонування грошових  коштів,  яке  засвідчує  право  власника сертифіката або його правонаступника на одержання після закінчення встановленого  строку  суми  вкладу   (депозиту)   та   процентів, установлених сертифікатом, у банку, який його видав;

 

 

     (  Абзац дванадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

 

     процентний ощадний  (депозитний)  сертифікат  -  це   ощадний (депозитний)   сертифікат,  який  випущений  банком  з  визначеною процентною ставкою;

 

     (  Абзац  чотирнадцятий  пункту  1.1  глави  1  виключено  на підставі Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

 

     суб'єкти вкладних  (депозитних)  операцій  - банки і власники грошових коштів або банківських металів.

 

 

     ( Абзац шістнадцятий пункту 1.1 глави 1 виключено на підставі Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

 

     1.2. Вклади (депозити) поділяються на:

     вклади (депозити) на вимогу;

     строкові вклади (депозити).

     Договором банківського    вкладу    (депозиту)    може   бути передбачено внесення грошових коштів або  банківських  металів  на інших  умовах  їх повернення.  Такі  вклади (депозити) є умовними. Умови за вкладом не можуть суперечити законодавству України.  Якщо строки зберігання умовних вкладів (депозитів) визначено договором, то такі  вклади (депозити) обліковуються як строкові.  Якщо строки зберігання умовних вкладів (депозитів) договором не визначено,  то вони обліковуються як вклади (депозити) на вимогу. (  Пункт  1.2  глави 1 в редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

     1.3.  Сума,  строки  та  умови  приймання вкладів (депозитів) визначаються між банком та вкладником на договірних засадах.

 

     1.4.   Залучення   банком  вкладів  (депозитів)  юридичних  і фізичних осіб підтверджується:

     договором банківського рахунку;

     договором банківського вкладу (депозиту)  з  видачею  ощадної книжки;

     договором банківського вкладу (депозиту) з  видачею  ощадного (депозитного) сертифіката;

     договором банківського вкладу  (депозиту)  з  видачею  іншого документа,  що  підтверджує внесення грошової суми або банківських металів  і  відповідає  вимогам,  установленим   законом,   іншими нормативно-правовими   актами   у   сфері  банківської  діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового обороту. (  Пункт  1.4  глави 1 в редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

     1.5. Процентні  ставки за вкладними (депозитними)  операціями встановлюються   банками  самостійно.  Національний  банк  України встановлює індикативні  розміри процентних  ставок  для  банків  з урахуванням  ситуації  на  грошово-кредитному  ринку.  ( Пункт 1.5 глави  1  в  редакції  Постанови  НБУ  N  437  (  z1243-04  )  від 15.09.2004 )

 

     1.6. Банк   сплачує   вкладнику   суму  вкладу  (депозиту)  і нараховані за ним проценти:

     у національній   валюті,   якщо  грошові  кошти  надійшли  на вкладний (депозитний) рахунок у національній валюті;

     у валюті  вкладу (депозиту),  якщо грошові  кошти надійшли на вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті, або на умовах та в порядку, передбачених договором, відповідно до заяви вкладника - в іншій іноземній чи в національній валюті;

     у банківських  металах,  якщо  вкладний  (депозитний) рахунок відкритий у банківських металах,  або  на  умовах  та  в  порядку, передбачених   договором,   відповідно  до  заяви  вкладника  -  у національній валюті. (  Пункт  1.6  глави 1 в редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

     1.7. Проценти  на  вклад  (депозит),  залучений відповідно до договору банківського вкладу (депозиту),  якщо інше не передбачено договором,  нараховуються від дня,  наступного за днем надходження до банку грошових коштів або банківських  металів,  до  дня,  який передує   поверненню   грошових  коштів  або  банківських  металів вкладнику або списанню з вкладного (депозитного) рахунку вкладника з інших підстав.

     Виплата процентів  за  вкладом  (депозитом)  здійснюється   у строки, що обумовлені в договорі. (  Пункт  1.7  глави 1 в редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

     1.8.  Особливості  залучення  грошових коштів або банківських металів  на  вклади (депозити) регулюються внутрішніми положеннями банків, розробленими відповідно до законодавства України.

 

     1.9.   Банки  мають  встановлювати  основні  умови  залучення банківського вкладу (депозиту) відповідного виду.  Зазначені умови мають  бути  оприлюднені  банком  шляхом  розміщення   відповідної інформації  в  установі  банку  в  загальнодоступному для клієнтів місці. Ця інформація може додатково розміщуватися банком у засобах масової  інформації.  ( Пункт 1.9 глави 1 в редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

       Глава 2. Договірне регулювання вкладних (депозитних)

                             операцій

 

     2.1.  Грошові  кошти  в  національній та іноземній валюті або банківські   метали,  залучені  від  юридичних  і  фізичних  осіб, обліковуються банками  на  відповідних  рахунках,  відкриття  яких здійснюється  банком  на  підставі  укладеного  в  письмовій формі договору банківського вкладу (депозиту) або договору  банківського рахунку та інших документів відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України з питань  відкриття  банками  рахунків  у  національній та іноземній валюті.  (  Пункт  2.1  глави  2  в  редакції  Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

     2.2.  Додержання  письмової  форми  договору  є  обов'язковою умовою взаємовідносин між банком і вкладником.

 

     2.3.  Договори  банківського  рахунку  та банківського вкладу (депозиту)  визначають  права,  зобов'язання  суб'єктів   вкладних (депозитних)  операцій  (власників грошових коштів або банківських металів і  банку) та  інші  умови,  визначені  Цивільним  кодексом України  (  435-15  ),  і  мають бути підписані сторонами договору (уповноваженими  ними  особами).  Договір,  укладений  з  фізичною особою,  скріплюється  печаткою  банку,  а  договір,  укладений  з юридичною особою, скріплюється печатками сторін. ( Пункт 2.3 глави 2 в редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

     2.4. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк),  що прийняла від іншої сторони  (вкладника)  або  для  неї грошову  суму  (вклад),  що  надійшла,  зобов'язується виплачувати вкладникові  цю суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, установлених договором. ( Пункт 2.4 глави 2 в редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

     2.5. За договором банківського рахунку, укладеним з юридичною або фізичною особою,  банк зобов'язується приймати і  зараховувати на рахунок грошові  кошти або банківські  метали, що їй надходять, виконувати  розпорядження  власника  рахунку  про  перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших  операцій  за рахунком.

     За користування   грошовими   коштами,  що  обліковуються  на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок,  якщо  інше не встановлено договором банківського рахунку або законом.

     Проценти сплачуються банком у розмірі,  який установлюється в договорі  банківського  рахунку.  Якщо  договором  не встановлений розмір процентів,  то банк зобов'язаний виплатити їх у розмірі, що звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу. (  Пункт  2.5  глави 2 в редакції Постанови НБУ N 437 ( z1243-04 ) від 15.09.2004 )

 

     2.6. Для   вкладників   -  фізичних  осіб  банк  зобов'язаний установлювати однакові  типові  умови договору банківського вкладу (депозиту)   відповідного&n

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+