Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

6.2. Використання гібридизації у свинарстві

Біологічні особливості організму свиней визначають кількісну та якісну характеристики виробничої діяльності галузі як із зоотехніч­ної, так і економічної точки зору. Одним з ефективних способів під­вищення зазначених показників виробництва є раціональне вико­ристання методів розведення свиней. Як відомо, у селекційно-пле­мінній роботі зі свиньми використовують два методи розведення: чистопородне та схрещування. Вищою формою організації селек­ційно-племінної роботи у цій галузі є розробка регіональних систем розведення з використанням методів схрещування та гібридизації.

У свинарстві під гібридизацією розуміють схрещування тварин спеціалізованих порід, типів і ліній, які позитивно поєднуються за відтворними, відгодівельними та м’ясними якостями. Для одержання гібридних свиней використовують кнурів спеціалізованих ліній з ви­сокою енергією росту та добрими м’ясними якостями і свиноматок з високими показниками плодючості та молочності й масою поросят у 2-місячному віці. У зв’язку з цим розрізняють прості породно-лінійні (маточне стадо однієї заводської породи схрещують із кнурами спеці­ально відселекціонованої внутрішньопородної чи синтетичної ліній) та складні (материнська форма — продукт схрещування двох ліній — поєднується з кнуром третьої лінії) форми гібридів.

Останнім часом здійснено широку програму з виведення нових генотипів свиней на міжпородній і внутрішньопородній основі. Як приклад можна навести міжпородні типи — полтавський м’ясний (ПМ-1), харківський м’ясний (ХМ-1), внутрішньопородний тип ве­ликої білої породи (УВБ-1) та ін.

Свиней поширених порід застосовують у системах розведення з метою одержання чистопородних, помісних та гібридних тварин. Найприйнятливіші поєднання порід для отримання гібридного мо­лодняку наведені в табл. 6.2.

6.2. Поєднання порід свиней для одержання породно-лінійних гібридів

Порода та породність свиноматок

Порода кнурів

Велика біла

Українська степова біла, миргородська Полтавська м’ясна, українська м’ясна Велика біла х ландрас

Полтавська м’ясна, дюрок, ландрас, велика чорна, українська м’ясна, спецлінії

Полтавська м’ясна, дюрок, ландрас Дюрок, спецлінії

Полтавська м’ясна, дюрок, українська м’ясна

Створення генотипів свиней є доброю основою для переходу на вищий ступінь використання явища гетерозису — впровадження гібридизації. У промисловому схрещуванні використовують свиней різних порід, і отримані помісі є продуктом простого схрещування, а гібриди — спеціальної селекції та схрещування. Помісі за відгоді- вельними і м’ясними якостями переважають материнську породу на 5 - 7, а гібриди — на 9 - 12 % (табл. 6.3).

6.3. Порівняльна оцінка різних методів розведення свиней

Метод

розведення

Багатоплід­ність, голів

Середньодобо­вий приріст живої маси, г

Витрати кор­муна 1 кг приросту, к. од

Вік досягнення живої маси 100 кг, днів

Чистопородне

10,21

625

4,45

223

Двопородне

10,76

644

4,39

216

Трипородне

10,93

657

4,22

208

Гібридизація

10,97

682

4,06

199

Двопородних гібридних свиней розводять у племінних репродук- торних господарствах, де зосереджені кращі лінії планових порід, а у великих спеціалізованих використовують трипородні і третьою породою є кнури спеціалізованих м’ясних порід. Трипородні гібриди мають тільки товарне призначення, тому одержаний молодняк від­годовують до м’ясних кондицій і реалізують на забій.

Якість помісного й гібридного молодняку можна значно підви­щити завдяки вдосконаленню племінної цінності вихідних порід для схрещування генотипів та поліпшення умов годівлі й утриман­ня тварин. Раціональне використання різних порід свиней — це один із шляхів підвищення продуктивності тварин та зміцнення економіки галузі.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+