Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.5.4. Вирощування товарної риби за трирічного циклу

У північних районах, де сума активних температур не дає мож­ливості отримати товарну рибу за дворічним циклом, а також у ра­йонах, де попитом користується риба масою 1 кг і більше, застосову­ється трирічна технологія вирощування риби. Вона поширюється і в деяких регіонах, які вирощують рослиноїдних риб. Товстолобик, який за два вегетаційних періоди досягає маси 0,5 — 0,8 кг, користу­ється значно меншим попитом, ніж короп. Отже, його доцільно ви­рощувати до маси 1,5 — 3 кг і навіть до 4,5 кг, оскільки у м’ясі товс­толобиків трирічного віку міститься більше білка, а високий уміст жиру надає змогу виготовляти з нього високоякісні баликові вироби.

Трирічний цикл вирощування рослиноїдних риб ефективний та­кож у господарствах, які мають глибокі неспускні водойми. У госпо­дарствах, де застосовують таку технологію, змінюється співвідно­шення окремих категорій ставів. Так, за трирічного циклу необхід­но мати вирощувальні стави І та II порядків, а для зимівлі цьоголіт­ків і дволітків — більшу кількість площ зимувальних водойм. Нор­ма посадки личинок у вирощувальні стави І порядку становить 250 — 300 тис. екз/га, і до кінця вегетаційного періоду цьоголітки досягають маси 9 — 10 г. Восени зі зниженням температури води їх пересаджують у зимувальні стави І порядку з нормою посадки

1 млн екз/га. Однорічок з щільністю посадки 25 — 30 тис.екз/га пе­ресаджують у вирощувальні стави II порядку, серед них 30 % повин­ні становити рослиноїдні риби. Після зариблення розпочинається їх годівля, яка сприяє досягненню дволітками середньої маси 100 г. Зимівля їх відбувається у зимувальних ставах II порядку.

Нагульні стави зариблюють дволітками з щільністю посадки

2 — 3,5 тис.екз/га. Трилітки досягають товарної маси близько 1 кг, а рибопродуктивність з 1 га — 2 — 2,5 т. У всіх ставах ретельно сте­жать за температурою води, вмістом розчиненого кисню в ній, роз­витком природної кормової бази, наявністю у воді біогенних еле­ментів, проводять контрольні облови для спостереження за ростом, розвитком і станом здоров’я риби.

Вирощування риби за трирічного циклу дає можливість отриму­вати коропа масою близько 1 кг, значно подовжити термін реаліза­ції товарної риби, оскільки селективний її вилов розпочинається з липня, знизити витрати рибопосадкового матеріалу на одиницю ви­рощуваної продукції, підвищити економічну ефективність ведення господарства завдяки реалізації товарної риби більшої живої маси і за вищими цінами.

Однак за трирічного циклу вирощування зростає відхід риби, оскільки вона двічі зимує, а трилітній короп більшою мірою схиль­ний до захворювання на краснуху. Тому потрібно використовувати коропово-сазанові гібриди, які мають високу стійкість проти захво­рювань.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+