Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

12.4.1. Породи бджіл

Відповідно до природно-кліматичних і медозбірних умов в Украї­ні сформувалися і набули значного поширення три аборигенні по­роди бджіл: українська, карпатська, середньоросійська (поліська популяція).

Бджоли цих порід мають сіре забарвлення, характеризуються високою зимостійкістю (особливо поліська популяція середньоросій- ської породи), стійкістю проти падевого токсикозу, нозематозу та гнильцевих захворювань, білою печаткою меду. Карпатські й україн­ські бджоли менш агресивні, ефективно запилюють рослини, які вирощують у теплицях, активно розвиваються навесні, а тому їх ви­користовують у репродукції пакетів і сімей. Бджоли української по­роди поширені в степовій і лісостеповій зонах, їх чистопородним розведенням займаються у Кіровоградській, Хмельницькій, Дніп­ропетровській і Полтавській областях. Природне поширення кар­патських бджіл — гірські та передгірні райони Карпат. Розплідни­ки цієї породи є у Закарпатській, Чернівецькій, Львівській та Івано- Франківській областях. Бджоли поліської популяції середньоросій- ської породи трапляються на пасіках північних районів Черні­гівської, Житомирської, Київської, Рівненської та Сумської облас­тей. Нині її розведення налагоджують у Чернігівському обласному розпліднику.

Племінним матеріалом зазначених порід товарні пасіки забез­печують розплідницькі господарства. Саме в цих господарствах по­трібно купувати маток і бджолині пакети. Бджолиних маток вико­ристовують для заміни старих, формування нових сімей, заміни од­нієї породи на іншу, а пакети — для організації пасіки, відновлення або збільшення чисельності сімей. На вказану племінну продукцію господарство видає ветеринарне свідоцтво.

Купуючи бджолиних маток, звертають увагу на їх якість. Неплід­ні матки української породи повинні мати масу не менш як 180 мг, карпатської — 185 і поліської популяції середньоросійської породи 190 мг, а плідні — відповідно менше ніж 200, 205 і 210 мг. За зов­нішнім виглядом матки не повинні мати пошкоджених крил, де­фектів тіла та ніжок. Черевце має бути без перехватів, овально- видовженої форми. Загальна довжина тіла бджолиної матки повин­на бути не менше ніж 18,5 мм.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+