Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

5.1.7. Випасання тварин у системі зеленого конвеєра

Практика випасання худоби на прифермських ділянках у систе­мі зеленого конвеєра в Україні значно поширена і тому заслуговує на увагу й оцінку. Досвід пасовищного використання однорічних трав поширений і за рубежем. У США (штат Джорджія), наприклад, 15-річні досліди показали високу економічну ефективність пасови­щного використання посівів жита, вівса, проса, сорго та інших куль­тур. Випасання переважно на посівах однорічних культур поясню­ється тим, що вони утворюють задовільний травостій і без зрошен­ня, коли відростання багаторічних трав практично закінчується. На одиницю сухої речовини однорічні трави та інші культури, які ви­користовують для випасання, споживають менше вологи, що дуже важливо за умови її періодичного дефіциту. Наприклад, у господар­стві с. Подібна Маньківського району Черкаської області є досвід випасання дійного стада і молодняку великої рогатої худоби у кор­мовій прифермській сівозміні, нарізаній з розрахунку 0,32 га ріллі на одну корову. Цього достатньо при поєднанні випасання із згодо­вуванням одно- і багаторічних трав, озимих і ранніх ярих сумішей, післяукісних посівів кукурудзи з бобовими, які переросли для па- сіння.

Майже 40 - 50 кг кормів тварини з’їдають під час випасання, а решту — в стійлі, де їм згодовують подрібнену зелену масу тих са­мих культур, які переросли. При такому пасовищно-укісному вико­ристанні культур зеленого конвеєра збільшуються строки згодову­вання кожного посіву. Укісна частина конвеєра дещо ширша, оскі­льки доповнюється гарбузами, коренеплодами, кукурудзою з висо- кобілковими культурами першого і другого строків сівби, кормовою капустою тощо.

Строк використання культур настає на 7 - 12 днів раніше. З ме­тою збільшення строків випасання потрібні комплекс прийомів (за­гущення, зрошення), сорти з різним періодом вегетації.

Рівень використання зеленої маси досить високий. У наведеному прикладі (табл. 43) він становить 75 - 90 %. Такі показники не зав­жди мають місце навіть на культурних пасовищах. Ці дані одержа­но в конкретному господарстві, де було добре організовано випас худоби «з-під ноги». Але для цього посів однокорпусним плугом роз­діляли на смуги. їх ширина відповідала тій, яку займала череда із 500 дійних корів. Така система випасу на посівах свого часу (1960 - 1980 рр.) була прикладом і для інших господарств.

Таблиця 43. Ефективність пасовищного використання різних культур у прифермській кормовій сівозміні с. Подібна Маньківського району Черкаської області (дослідження автора)

* У польовій сівозміні. Поле на відстані 1 км від ферм.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+