Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

3.3. Агроекономічна і біоенергетична оцінка кормових сівозмін

Загальна оцінка продуктивності сівозміни і її біоенерге­тичної ефективності. Для загальної оцінки сівозміни, порівняння продуктивності альтернативних схем слід щоразу розраховувати її продуктивність і біоенергетичну ефективність. Це досить трудоміст­ка робота, і виконувати її слід за допомогою ЕОМ. Приклад такого розрахунку наведено в табл. 49.

Розрахунок рівня насичення сівозміни проміжними куль­турами. Враховуючи, що в кормових сівозмінах велике значення мають проміжні культури, треба окремо визначити їх частку в сіво­зміні за формулою

де Ппк — частка проміжних культур у сівозміні, %; Пп, Пс — відпо­відно кількість полів з проміжними культурами і полів у сівозміні.

У Лісостепу і на Поліссі при річній кількості опадів 500 — 600 мм і в південних районах при зрошенні під проміжні культури в кор­мовій сівозміні можна відвести до 60 % площі. Це забезпечить май­же на всіх полях, зайнятих однорічними кормовими і зерновими культурами, 2 — 3 урожаї за рік.

Розрахунок коефіцієнта використання землі в кормовій сівозміні. Площа під культурами другого і третього врожаїв, а також повторних укосів багато- і однорічних трав (другого — чет­вертого) збільшує коефіцієнт використання землі в сівозміні. Цей показник означає кількість урожаїв (і укосів трав) в розрахунку на 1 га сівозміни. Чим вищий цей показник, тим більший вихід про­теїну, сухої речовини (кормових одиниць, МДж ОЕ). Для середньої смуги коефіцієнт використання землі в кормовій сівозміні має ста­новити не менш як 2. Його задовільне значення 2,2 — 2,4. Добре, коли він становить 2,6 — 2,8, а при зрошуванні в південних райо­нах 3 — 3,2. У кормовій польовій сівозміні він може становити 1,6 - 1,8.

Коефіцієнт використання землі в сівозміні розраховують за фор­мулою


де Пс — площа основних культур у сівозміні, га; Пп — площа проміж­них культур і отав однорічних трав, повторних укосів багаторічних трав (другого, третього, четвертого), га.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+