Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

7.7. Витоплювання жиру із м’якої сировини в установках безперервної дії

В установках безперервної дії жир отримують із парного і охо­лодженого жиру-сирцю. Переробка сировини у закритому апараті сприяє збереженню біологічно цінних речовин і збільшенню три­валості його зберігання, а також одержанню харчової і кормової шквари з відносно високим вмістом незамінних амінокислот і мі­

німальною кількістю жиру. Завдяки руйнуванню тканин за допо­могою спеціальних пристроїв і одночасній дії гострої пари забез­печується швидке видалення жирової фракції. Для добування жиру із м’якого жиру-сирцю використовують установки Р3-ФВТ-1, «Титан», «Де-Лаваль-Центрифлоу», «Центрифлоу-Майонор» та ін.

Витоплювання жиру в установці Р3-ФВТ-1 (АВЖ). Продук­тивність установки 1000 кг жиру-сирцю за годину. В ній перероб­ляють усі види м’якого жиру-сирцю (за винятком свинячої міздри) в парному і охолодженому вигляді (рис. 7.5). Свинячу міздрю можна переробляти за умови попереднього подрібнення на вовчку.

Рис. 7.5. Технологічна схема переробки жиру-сирцю в безперервно- потоковій установці Р3-ФВТ-1:

1 — відцентрова машина АВЖ-245; 2 — циклон; 3 — центрифуга ОГШ-321К-5; 4 — приймач; 5, 8 — відцентрові мішалки АВЖ-130; 6 — напірні баки; 7 — сепаратори РТОМ-4,6; 9 — охолодник; 10 — наповнювальна ємкість


Жир-сирець завантажують у приймальну лійку відцентрової машини АВЖ-245. Одночасно в цю машину подають пару і деяку кількість гарячої води (85 — 90 °С) для кращого відокремлення в центрифузі шквари від жирової маси. Із бункера сировина пода­ється у перфорований барабан відцентрової машини, в якому при його обертанні подрібнюється і нагрівається гострою парою до те­мператури 85 — 90 °С. Розплавлена маса під тиском 0,3^ 105 Па по­дається у безперервнодіючу центрифугу, де шквара відокремлю­ється від жирової емульсії. Шквара вивантажується у візок, а рі­динна фракція (фугат) викидається у приймач. Потім жирова емульсія подається у відцентрову машину АВЖ-130, в якій шма­точки шквари додатково подрібнюються, рідинна фракція відфі­льтровується і перекачується у бачок.

У трубопровід, яким рідинна фракція із машини АВЖ переміщу­ється в напірний бачок, подається пара і гаряча вода, за допомогою яких жироводяна емульсія нагрівається до температури 95 °С. На­гріта рідина подається насосом на перший, а потім другий і третій сепаратори. Очищений і охолоджений жир розливають у тару і пере­дають на зберігання, а знежирену і частково зневоднену на центри­фузі шквару направляють у цех кормової і технічної продукції.

Цикл переробки жиру-сирцю триває 6 — 7 хв, вихід жиру 98 — 98,7 % від його вмісту у сировині.

Витоплювання жиру в експульсорній установці «Титан». її продуктивність по свинячому жиру-сирцю становить 1500 кг/год, а по яловичому і баранячому — 1000 — 1400 кг/год. Безперервне витоплювання жиру здійснюється у тонкому шарі в експульсорі за температури 75 °С і в автоклаві за 125 °С. Витоп­лювання проводять мокрим способом під дією гострої пари тиском до 0,4 МПа і гарячої води температурою 80 °С. В установці відбу­ваються такі процеси: подрібнення і теплове оброблення сировини, відокремлення жирової маси від шквари, знежирення і зневоднен­ня шквари, очищення, освітлення і фасування жиру (рис. 7.6).

Після промивання чистий жир-сирець з кишок і шлунків зава­нтажують у лійку експульсора, звідки він подається на живиль­ний шнек, далі в різальний механізм. Одночасно в апарат пода­ють гарячу воду. В процесі подрібнення і транспортування в екс­пульсорі жир-сирець підігрівається глухою парою, що подається у теплову оболонку. Сировина підігрівається у тонкому шарі на по­верхні порожнистого шнеку, яким воно за допомогою насоса транспортується в автоклав. В автоклаві сировина нагрівається гострою парою до температури 120 — 125 °С і по трубі через редук­ційний клапан потрапляє у циклон з конденсатором, звідки суміш жиру, шквари і води надходить у ротаційний фільтр. Жирова ему­льсія з маленькими часточками шквари проходить через сито, по­дається в проміжний бак і ротаційним насосом перекачується в перший емульситатор (змішувач), де гострою парою і гарячою во­доюжирова емульсія нагрівається до температури 95 °С. Оброб­лення жиру гострою парою і водою у тонкому шарі сприяє звіль­ненню його від небажаних рідких домішок.

Із ротаційного фільтра шквара шнеком, що розташований у се­редині сита, вивантажується у гвинтовий прес безперервної дії, де під тиском 0,4 МПа жирова емульсія віджимається від шквари і насосом перекачується у циклон. Віджата шквара вивантажується у візок, висушується у горизонтальному вакуумному котлі і пресу­ється на шнековому пресі для отримання сухих білкових кормів.

Жироводяна емульсія із емульситатора під натиском надходить у перший бачок, який трубою з’єднується з конденсатором для від­ведення надмірної кількості емульсії у бак. Із напірного бачка піді­гріта емульсія подається у перший сепаратор грубого очищення.

Очищений жир насосом через другий емульситатор і другий напірний бачок направляється у другий сепаратор або у проміжну ємкість, а потім у третій сепаратор для остаточного очищення. Освітлений жир перекачується у накопичувальний резервуар з водяною оболонкою і після попереднього охолодження насосом подається в охолодник. Тривалість циклу, тобто витоплювання, очищення і охолодження жиру становить 9 хв.

*


Витоплювання жиру в установці «Де-Лаваль-Центри- флоу». В ній переробляють усі види жиру-сирцю в парному, ости­глому, охолодженому і замороженому стані (рис. 7.7). Жирова си­ровина подрібнюється на вовчку з діаметром отворів решітки 8 — 14 мм, одночасно вона підігрівається до 60 °С глухою і гострою парою, яка надходить у циліндр вовчка. Подрібнена сировина са­мопливом поступає у плавильний котел, нагрівається до 75 — 80 °С і в розплавленому вигляді перекачується у щітковий дезінтегратор, в якому жирові клітини остаточно руйнуються і з них додатково витоплюється жир. У дезінтеграторі сировина нагрівається за до­помогою гострої пари до 80 — 90 °С. Із дезінтегратора жирова су­міш самопливом спрямовується у горизонтальну відстійну центрифугу безперервної дії і розділяється на жироводяну емуль­сію і шквару. Емульсія проходить через підігрівач, нагрівається до 90 — 100 °С, надходить у дезодоратор (для видалення пахучих ре­човин), а потім на двоступеневу сепарацію. Після остаточного очищення від білкових часточок жир охолоджують до 30 — 35 °С і направляють на пакування. Тривалість циклу близько 10 хв, ви­хід жиру 96 — 98 % від його вмісту в сировині.

Рис. 7.7. Технологічна схема переробки жиру-сирцю в установці «Де-Лаваль-Центрифлоу»:

1 — вовчок; 2 — нагрівник; 3 — плавильний котел; 4 — насос; 5 — дезінтегратор;

6 — центрифуга; 7 — протипінний насос; 8 — підігрівник; 9 — деаератор; 10 — сепаратор; 11 — насос; 12 — охолодник; 13 — збірник; 14 — насос; 15 — щит керу­вання; 16 — переохолодник; 17 — пакувальна машина


Витоплювання жиру в установці «Центрифлоу-Майонор» фірми «Де-Лаваль». Продуктивність установки 800 кг/год. Вона призначена для витоплювання харчового топленого жиру з яло­вичої, свинячої і баранячої сировини. На відміну від «Де-Лаваль- Центрифлоу» в цій установці (рис. 7.8) жирова маса після плави­льного чану не подрібнюється в дезінтеграторі.


Сировина передається із блоутанків у бункер вовчка з діамет­ром отворів решітки 8 і 3 мм на подрібнення. В камеру вовчка по­дають пару і сировина нагрівається до 50 °С. Подрібнена сировина надходить у трубчастий плавильник, де нагрівається гострою па­рою до 55 — 60 °С, а потім — у проміжний котел з мішалкою для остаточного плавлення при 65 °С. Розплавлена маса потрапляє в горизонтальну відстійну центрифугу; відокремлена шквара спря­мовується на сушіння, а жироводяна емульсія через підігрівник і деаератор надходить на сепаратор. Очищений жир охолоджують, упаковують або розливають у бочки. Свинячий жир перед фасу- ванням охолоджують до 15 °С.

Витоплювання жиру в установці «Шарплес». Ця установ­ка (рис. 7.9) є універсальною, оскільки забезпечує переробку сухим способом жиру-сирцю за низьких і помірних температур залежно від необхідності отримання харчової (45 °С) або кормової (65 — 75 °С) шквари.

Подрібнений на вовчку жир-сирець надходить у плавильний котел з паровою оболонкою для підігрівання до 40 — 45 °С (тиск пари 0,125 МПа). Отриману масу додатково подрібнюють в дезін­теграторі і насосом подають у відстійну центрифугу (якщо потріб­но отримати білкову масу) або в теплообмінник, де вона підігріва­ється до 65 — 70 °С. Видалення із жиру основної маси шквари (до 90 %) відбувається в центрифузі. Виділену шквару охолоджують. Жироводяну емульсію підігрівають у теплообміннику до 90 °С і насосом подають у сепаратор. Очищений жир послідовно подаєть­ся у приймач, пластинчастий охолодник і на пакування.

Рис. 7.9. Технологічна схема переробки жиру-сирцю в установці «Шарплес»:


1 — вовчок; 2 — терморегулятори; 3 — котел; 4 — дезінтегратор; 5 — насоси; 6 — центрифуга; 7 — охолодник; 8, 9 — теплообмінники; 10 — поплавковий регулятор; 11 — сепаратор; 12 — клапан; 13 — приймач


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+