Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.1.10. Пенсійний фонд

Платниками збору до пенсійного фонду (на обов’язкове державне пенсійне страхування) є:

1) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм влас­ності, їх об’єднання, бюджетні, громадські та інші установи і органі­зації, об’єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

2) фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, інші особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу;

3) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (ко­нтракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами;

4) юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі- продажу валют;

5) суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами (крім обручок);

6) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобі­лів, крім автомобілів, якими забезпечуються інваліди та які перехо­дять у власність спадкоємцям за законом;

7) суб’єкти підприємницької діяльності (у тому числі нерезиден­ти) — виробники та імпортери тютюнових виробів;

8) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які здійснюють придбання нерухомого майна, за винятком державних підприємств, установ і організацій, а також громадян, які набувають житло і перебувають у черзі на одержання житла або отримують його вперше;

9) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які кори­стуються послугами стільникового рухомого зв’язку, а також опера­тори цього зв’язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв’язку користуються річкові, мор­ські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного тех­нологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв’язку.

Об’єктом оподаткування є:

1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2, — фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочу­вальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній фо­рмі. Для найманих працівників, на оплату праці яких витрати не здійснюють, — сума коштів, що визначається розрахунком як добу­ток визначеного законом мінімального розміру заробітної плати на кількість працівників такого платника збору, на яких нараховуєть­ся заробітна плата;

2) для платників зборів, визначених пунктом 3, — сукупний опо­датковуваний дохід;

3) для платників збору, визначених пунктом 4, — сума операції з купівлі-продажу валют;

4) для платників збору, визначених пунктом 5, — вартість реалі­зованих ювелірних виробів (крім обручок);

5) для платників збору, визначених пунктом 6, — вартість легко­вого автомобіля;

6) для платників збору, визначених пунктом 7, — вартість вироб­лених ними тютюнових виробів, що підлягають продажу, та вартість тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну терито­рію України;

7) для платників збору, визначених пунктом 8, — вартість неру­хомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна;

8) для платників збору, визначених пунктом 9, — вартість будь- яких послуг стільникового рухомого зв’язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування платники збору сплачують до Пенсійного фон­ду України в порядку, визначеному законодавством України.

Платники, визначені пунктами 1 і 2, зобов’язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України. Комерційні банки при від­критті відповідних банківських рахунків зобов’язані вимагати інфор­мацію від цих платників щодо такої реєстрації.

Пенсійний фонд України не включається до Державного бюдже­ту України. Забороняється використання коштів Пенсійного фонду України не за цільовим призначенням. Витрати на утримання ор­ганів Пенсійного фонду України та його апарату фінансуються у межах кошторису, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

На обов’язкове державне пенсійне страхування встановлюються ставки збору в таких розмірах:

1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2, — 32 % від об’єкта оподаткування.

Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування визначається окремо за ставкою 4 % від об’єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 32 % від об’єкта оподаткування для інших працівників такого підприємства.

Для підприємств всеукраїнських громадських організацій інва­лідів, де кількість інвалідів становить не менш як 50 % загальної чисельності працюючих, збір на обов’язкове державне пенсійне страхування визначається за ставкою 4 % від об’єкта оподаткування для всіх працівників цих підприємств;

2) для платників збору, визначених пунктом 3, — 1 % від об’єкта оподаткування, якщо сукупний оподатковуваний дохід не переви­щує 150 грн; 2 % від об’єкта оподаткування, якщо сукупний опо­датковуваний дохід перевищує 150 грн;

3) для платників збору, визначених пунктом 4, — 1 % від об’єкта оподаткування;

4) для платників збору, визначених пунктом 5, — 5 % від об’єкта оподаткування;

5) для платників збору, визначених пунктом 6, — 3 % від об’єкта оподаткування;

6) для платників збору, визначених пунктом 7, — 5 % від об’єкта оподаткування;

7) для платників збору, визначених пунктом 8, — 1 % від об’єкта оподаткування;

8) для платників збору, визначених пунктом 9, — 6 % від об’єкта оподаткування.

Збір на державне обов’язкове пенсійне страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+