Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

9.1.11. Фонд соціального страхування

Платниками збору на обов’язкове соціальне страхування є:

1) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм влас­ності, їх об’єднання, бюджетні, громадські та інші установи та орга­нізації, об’єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізич­ні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

2) фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, приватні нотаріуси;

3) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами.

Об’єктом оподаткування є:

1) для платників збору, визначених пунктом 1, — фактичні ви­трати на оплату праці працівників, які включають витрати на ви­плату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохо­чень і виплат, виходячи із тарифних ставок у вигляді премій, за­охочень, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкла­данню податком на доходи фізичних осіб (прибутковим податком з громадян);

2) для платників збору, визначених пунктом 2, — сума оподатко­вуваного доходу (прибутку);

3) для платників збору, визначених пунктом 3, — сукупний опо­датковуваний дохід.

Забороняється використовувати ці кошти не за цільовим призна­ченням, у тому числі на фінансування державних та інших органів, а також їхнього апарату.

Збір на обов’язкове соціальне страхування сплачується одночас­но з одержанням коштів в установах банків на оплату праці.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+