Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.4.1. Загальні положення

Детальний (поглиблений) аналіз передбачає всебічне вивчення фінансового стану підприємства, тенденцій його зміни, джерел гос­подарських засобів, складу активів, наявності й руху основних засо­бів, структури кредиторської і дебіторської заборгованості, результа­тів виробничо-господарської діяльності, основних напрямів викори­стання прибутку тощо. Основною метою аналізу є розроблення стра­тегії подальшого розвитку господарюючого суб’єкта, зокрема зміна напрямів і видів виробничо-фінансової діяльності, здійснення рест­руктуризації, санаційних заходів тощо. Поглиблений аналіз покли­каний виявити найслабші місця у стані та діяльності підприємства задля розроблення системи заходів поліпшення його фінансової стійкості та ліквідності, підвищення ефективності виробничо- фінансової діяльності.

Аналіз доцільно проводити за кілька етапів, кожен з яких має визначену мету й виконує конкретні завдання. Причому кожен на­ступний етап розширює або поглиблює результати попереднього аналізу, викриває причини виявлених раніше тенденцій.

На першому етапі здійснюється загальна характеристика під­приємства, з’ясовується його форма власності, розміри, визначається загальна структура активів і капіталу.

На другому— детально вивчається майновий стан підприємства та тенденції його зміни, досліджується наявність, рух і стан основ­них засобів, вивчається характеристика оборотних активів, визна­чається структура дебіторської заборгованості. На цьому етапі до­цільно широко використовувати показники поточного бухгалтер­ського обліку для детального вивчення не лише стану й динаміки руху активів підприємства, а й для визначення причин виникнення тих чи інших тенденцій.

На третьому — аналізується структура капіталу, визначаються розміри власних і залучених коштів, джерела фінансування капі­тальних і фінансових вкладень. Цей етап є одним з основних у про­цесі фінансового аналізу, адже з’ясовується структура кредиторської заборгованості, її терміни, склад.

На четвертому — визначається фінансовий стан підприємства, його стійкість, ліквідність, прибутковість і рентабельність капіталу. Цей етап передбачає якісне оцінювання результатів аналізу, отри­маних на трьох перших етапах.

П’ятий етап аналізу забезпечує встановлення причин (чинників), що зумовили сучасний фінансовий стан, обсяги та результативність виробничо-господарської діяльності. Водночас на цьому етапі ви­значаються напрями використання прибутку. Слід зазначити, що результати виробничо-господарської діяльності підприємства знач­ною мірою залежать від ресурсного потенціалу, наявності та якості основних й оборотних засобів підприємства, які досліджувались на першому—третьому етапах аналізу. В свою чергу, прибутковість й особливо напрями використання прибутку впливають на поліпшен­ня матеріально-технічної бази господарства.

При поглибленому аналізі доцільно використовувати не лише дані річної звітності підприємства, а й показники поточного бухгал­терського обліку. Повний і детальний аналіз слід виконувати лише тоді, коли підприємство буде на стадії очевидного банкрутства і по­требуватиме негайної санації. В інших випадках доцільно здійсню­вати аналіз з використанням основної річної та квартальної звіт­ності.

Для проведення найбільш повного аналізу слід використовувати дані синтетичного й аналітичного обліку основних засобів. Адже у разі застосування лише показників форми № 1 «Баланс підприєм­ства» та форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» не можна визначити реальний рівень зносу основних засобів і час їх використання, частку найбільш ліквідних основних засобів у їх за­гальній кількості.

При визначенні рівня забезпеченості підприємства основними матеріальними ресурсами використовують дані аналітичного обліку палива, мінеральних добрив тощо. їх порівнюють з потребою під­приємства з кожного виду ресурсів.

Обов’язковим є використання даних аналітичного обліку дебіто­рів і кредиторів. Слід виявити тривалість терміну заборгованості, її причини, перелік основних дебіторів і кредиторів, старіння рахун­ків тощо. Це набуває особливо вагомого значення при фінансовому оздоровленні підприємства, а також при ймовірності відкриття справи про банкрутство.

Основна частина аналізу ґрунтується на вихідних даних, наве­дених нижче.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+