Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

13.4.7. Аналіз результатів виробничо- господарської діяльності

Важливе місце належить аналізу господарської діяльності та до­триманню технологічних процесів виробництва, адже це впливає на ефективність виробничо-господарської діяльності.

Бажано виявити наявність збиткових виробництв і частку їх со­бівартості у загальній собівартості реалізованої продукції. Цей по­казник розраховують за даними форми № 7-АПК «Реалізація сіль­ськогосподарської продукції» так:

Цей показник розраховують за три останні роки. Слід з’ясувати, чи існують напрями діяльності, збиткові упродовж усього періоду, що аналізується, і якщо так, то виявити причини, що зумовили їх збереження. Якщо такими причинами є збереження цілісності тех­нологічного процесу (сівозміни, ефективне використання техніки тощо), то підприємству треба надати рекомендації щодо вдоскона­лення методів забезпечення технологічних вимог сільськогосподар­ського виробництва. У разі, коли збереження збиткових галузей не зумовлено такими технологічними вимогами, ці процеси свідчать про нездатність товаровиробника пристосуватися до роботи у рин­ковому середовищі.

Потрібно розглянути, в якому обсязі забезпечувалися техноло­гічні потреби виробництва в минулому й поточному роках і які кро­ки були зроблені керівництвом підприємства для недопущення не­ефективного використання основних засобів виробництва, в тому числі землі, а також як це вплинуло на результативність виробни­чо-господарської діяльності.

Надалі досліджують основні характеристики діяльності підпри­ємства, а саме: обсяг виробництва й реалізації продукції, рівень її товарності, з’ясовують обсяг бартерних угод господарства. Такий аналіз здійснюють за формою табл. 13.19. Він є найбільш загальним ознайомленням із роботою підприємства щодо виробництва і реалі­зації продукції.

Таблиця 13.19. Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства (на основі форми № 2 «Звіт про фінансові ре­зультати» і даних поточного обліку)


Потрібно також детальніше вивчити стан реалізації сільськогос­подарської продукції, виявити прибуткові й збиткові галузі, середні ціни реалізації, обсяги реалізації продукції окремих підгалузей, ви­значити, які з видів продукції є основними в обсягах реалізації під­приємства, виявити кількість реалізованої продукції в натурі тощо. Такий аналіз здійснюють за формою табл. 13.20.

Після цього детальніше аналізують фінансові результати за фор­мою табл. 13.21.

На цьому аналіз виробничо-господарської діяльності може бути завершено.

Таблиця 13.20. Аналіз реалізації основних видів продукції

(за даними форми № 7-АПК «Реалізація сільськогосподарської продукції» і поточного обліку)

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+