Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.10. Ефективність

Аудит концептуальних напрямків розвитку підприємства дає мож­ливість скласти загальний висновок про ефективність організації клієнта, оцінити, як задовольняє вона основні статутні вимоги щодо діяльності.

Цілі та завдання аудиту: оцінити ступінь ефективності органі­зації клієнта і відповідності цієї організації статутним завданням підприємства.

Таблиця 11. 10. Методика складання висновку про ефективність орга­нізації роботи клієнта

Етап перевірки

Джерело інформації

Процедура аудиту

1.

Показники

ефективності

Фінансова звітність підприємства

Розрахунок загальних показни­ків: ефективності і продуктив­ності виробництва; прибутко­вості; руху грошових коштів; прибутку на інвестований капі­тал; ринкової вартості акцій, забезпечення зайнятості, інші показники ефективності

2.

Позиція в га­лузі і можли­вості конку­ренції


Оцінка досягнутого рівня на ринку товарів; іміджу серед контраген­тів і громадськості; рівня конку­рентоспроможності продукції

3.

Тенденції


Визначення факторів і резервів, здатних вплинути на майбутню ефективність

4.

Оцінювання

ефективності


Практичне оцінювання кількості і якості виробничої ефективності

5.

Підвищення

ефективності


Рекомендації щодо програми під - вищення ефективності; поліп­шення результатів перевіркиMagistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+