Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.9. Управлінські системи і практична діяльність

Особливу увагу слід приділяти дослідженню управлінських си­стем на підприємстві.

Цілі і завдання аудиту полягають у тому, щоб оцінити:

— рівень підготовки менеджерів;

— рівень виробничої культури;

— чинний порядок прийняття рішень і систему координації;

— систему внутрішнього інформування, аналізу, контролю;

— ступінь використання сучасних методів управління, рівня орга­нізаційної культури.

Таблиця 11. 9. Методика проведення аудиту управлінських систем і практичної діяльності підприємства

Етап перевірки

Джерело інформації

Процедура аудиту

1

2

3

4

1

Оцінювання

менеджерів

Ділові характерис­тики менеджерів, результати діяль­ності підрозділів підприємства

Аналіз ділових характеристик та якостей співробітників під­приємства: професійних; рівня загальної та професійної підго­товки; ставлення до змін

2

Оцінювання рівня вироб­ничої куль­тури

Методика керівниц­тва, структура під­приємства, статут підприємства

Аналіз: структурних підрозділів, їх спеціалізації, важливості; від­носин між лінійним і функціо­нальними керівниками; рівня централізації і децентралізації керівництва; методів управління

3

Порядок прий­няття рішень

Накази, методики

Оцінювання системи прийняття рішень на підприємстві

4

Оцінювання

системи

координації


Перевірка ефективності методів, шляхів, сфер координації

5

Система внутрішньої інформації, планування і контролю


Аналіз: діючих систем, їх впли­ву на виробництво; управлін­ської інформаційної системи; пла­ну господарської і виробничої ді­яльності; системи контролю за рівнем витрат; системи формуван­ня обліково-аналітичної звітності

6

Використан­ня сучасних методів управління


Оцінювання: політики і її ефектив­ності; методів, яким надається перевага; використання сучас­них комп'ютерних технологій; технологій зв'язку

Продовження табл. 11. 9

1

2

3

4

7

Рівень орга­нізаційної культури


Визначення: основного стилю керівництва; ступеня участі співробітників в управлінні

8

Ступінь ви­користання сторонніх експертів


Оцінка досвіду та ефективності керівництва підприємства сто­ронніми експертами


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+