Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.8. Трудові ресурси

Основна мета дослідження цього розділу — встановити вплив кадрової політики на діяльність і перспективи підприємства. Хоч кожне конкретне дослідження не може забезпечити правдивого уяв­лення про стан кадрової політики на підприємстві (хто приймає рішен­ня з цих питань, як це впливає на морально-психологічний клімат і мотивацію працівників). У процесі дослідження треба з'ясувати ос­новні принципи планування кар'єри персоналу — оцінку діяльності, системи підготовки і перепідготовки кадрів. У сфері оплати і моти­вації праці слід вивчити усі фінансові важелі, які використовуються на підприємстві (політика щодо заробітної плати, участь працівників у прибутках), інші мотиваційні фактори (перспективні робочі мож­ливості, гарантії зайнятості, соціальні послуги), а також оцінити вплив цих факторів на ефективність організації роботи клієнта.

Таблиця 11. 8. Методика проведення аудиту і аналізу за напрямком "Трудові ресурси"

Етап

дослідження

Джерело інформації

Процедура аудиту

1

2

3

4

1

Дослідження

системи

управління

трудовими

ресурсами

Статут підприєм­ства, плани розвит­ку трудового потен­ціалу, звіти відділу кадрів

Аналіз: концепції і політики під­приємства щодо трудових ресур­сів; системи планування трудо­вих ресурсів; системи управлін­ня трудовими ресурсами і визна­чення її стану в корпоративній структурі

2

Аналіз

структури

персоналу


Аналіз кадрового потенціалу під­приємства: віку, статі; компетен­тності, майстерності, кваліфікацій­ного складу; національних мен­шин та іноземних працівників; умов найму; плинності кадрів

3

Перевірка

системи

підготовки

кадрів


З'ясування: практики комплек­тування і відбору кадрів; поряд­ку підготовки і перепідготовки; основних елементів організації праці, оцінки персоналу; перс­пектив службового росту праців­ників; чергування робіт

4

Аналіз опла­ти праці і мотивації

Колективний дого­вір, системи і фор­ми оплати праці

Аналіз: системи оплати праці; рів­нів і диференціації оплати праці; оплати за результатами; участі у прибутках; громадських та ін­ших нематеріальних стимулів

5

Аналіз впливу праці на управ­ління підпри­ємством


Оцінка впливу стану праці на управління підприємством


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+