Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.7. Дослідження і розробки

Головна мета цього аудиторського дослідження полягає у тому, щоб з'ясувати, яке місце займають дослідження і розробки в органі­зації клієнта. Аудитор досліджує увесь виробничий цикл: дослі­дження — розробка — виробництво — маркетинг. Аудитор повинен звернути увагу на: витрати підприємства на наукові дослідження; проблеми, які виникають у зв'язку з впровадженням досліджень у виробництво; рівень підготовки науково-дослідницького персоналу; основні здобутки підприємства у дослідницькій галузі.

Якщо підприємство не займається дослідницькими розробками, слід з'ясувати ставлення його до зовнішніх розробок: підприємство може купувати ліцензії і патенти, нову технологію і техніку.

Накопичення капіталу підприємства тісно пов'язане з викорис­танням результатів досліджень і розробок.

Таблиця 11. 7. Методика проведення аудиту за напрямком "Дослі­дження і розробки"

Етап перевірки

Джерело інформації

Процедура аудиту

1

2

3

4

1

Перевірка

системи

управління

Статут підприємства, фінансова звітність; технічно-промисло­вий та фінансовий плани підприємства; план наукових досліджень

Перевірка й аналіз: стратегії і тактики досліджень; виконання планів з досліджень і розробок; структури досліджень; місця дослідницьких робіт у структурі підприємства

2

Аналіз кад­рового забез­печення

Штатний розклад; звіти про роботу

Аналіз стану кадрового забезпе­чення дослідницької галузі: кіль­кість працівників; рівень квалі­фікації, досвід; мотивація; досягнення

3

Перевірка

інноваційного

потенціалу

підприємства

Статут і структура підприємства

Дослідження: портфеля замов­лень; системи розробки нових видів виробів; науково-дослід­ницької і конструкторсько-тех­нологічної бази досліджень (ла­бораторії, дослідницьке обладнання); інформаційна база

4

Аналіз спів­робітництва 3 іншими уста­новами

Договори; угоди про наукове співробіт­ництво

Перевірка: наявності договорів і угод; партнерських відносин з іншими організаціями і устано­вами; наявності ліцензійних та інших патентних угод

5

Перевірка

виконання

результатів

досліджень

Звіти про резуль­тати досліджень

Аналіз: результатів використан­ня досліджень; впливу дослі­джень на загальний стан справ; особливих переваг результатів досліджень


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+