Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.6. Виробництво

Це найважливіша галузь діяльності підприємства. Проблема по­лягає в тому, що аудитору необхідно із дуже великого обсягу інфор­мації, котра стосується виробництва, виділити ту її частину, яка є найбільш суттєвою.

Аудитор повинен оцінити:

— загальну систему організації виробництва;

— вплив основних виробничих факторів на ефективність діяль­ності підприємства;

— структуру виробництва, основні потоки матеріалів і продукції, залежність між маркетингом і продукцією, матеріально-технічним постачанням і виробництвом.

У невиробничих організаціях аудитори повинні аналогічним чи­ном проаналізувати систему створення послуг та інші операції, що є "продукцією" організації.

Методика проведення аудиту наведена в табл. 11. 6.

Таблиця 11. 6. Методика проведення аудиту й аналізу концептуально­го напрямку діяльності підприємства — "Виробництво"

Етапи

перевірки

Джерела інформації

Процедури аудиту

1

2

3

4

1

Аудит систе­ми управлін­ня виробниц­твом

Статут підприємства, структура управління виробництвом, плани розвитку, концепції,тех. -пром. -фін. план підприємства

Аналіз і висновки щодо: концеп­ції виробничої діяльності; виробничої стратегії; місця, яке займає виробництво у корпоративній структурі

2

Аудит вироб­ничої струк­тури


Оцінювання доцільності вироб­ничої структури підприємства: кількості підрозділів; спеціалі­зації; зв'язків між підрозділами

3

Аудит вироб­ничих

потужностей

Звіти про викорис­тання виробничих потужностей

Перевірка виробничих потужнос­тей на підприємстві: обсягів (по­тужності); використання; дефі­циту та надлишку потужностей

4

Оцінювання рівня діючої техніки і технології

Технічні паспорти; інструкції; відомості на утримання і екс­плуатацію обладнан­ня; журнал-ордер № 13

Оцінювання рівня техніки і техно­логії на підприємстві: системи оцін­ки технічного стану; типу техноло­гії; кількості техніки за видами; віку, стану, характеру поломок техніки; технічної складності і рівня технічного оснащення; системи і рівня технічного обслу­говування; наявності спеціально­го, спеціалізованого, автоматизо­ваного обладнання; рівня зносу

5

Оцінювання рівня споруд і будівель

Права на володіння майном; інші май­нові права, технічні характеристики; пас­порти; облікові дані про зношування і первинну вартість ос­новних засобів; ви­трати на утримання і експлуатацію;журнал-ордер № 13

З'ясування: належності землі, споруд, будівель (перебувають у власності підприємства чи орен­довані); виробничої і природної інфраструктури; придатності, технічного стану і віку споруд, будівель; рівня витрат на екс­плуатацію та утримання; рівня зношуваності

Продовження табл. 11. 5.

1

2

3

4

6

Аудит органі­зації вироб­ництва

Організаційні струк­тури; форми органі­зації виробництва; звіти

Аналіз чинної системи організа­ції виробництва: схеми руху ма­теріалів і готової продукції; си­стеми організації; схеми обробки матеріалів; нових форм організації

7

Аналіз функ­цій плану­вання кон­тролю і підтримки


Оцінка діючих на підприємстві систем: планування (техніко - економічного, оперативного); оперативного контролю; органі­зації виробничих процесів

8

Управління

якістю


Аналіз і оцінка: системи контро­лю за якістю; рівня і ефектив­ності; використання новітніх технологій і систем

9

Підсистема

"Праця"


Оцінка роботи підприємства: за­гальної кадрової політики; під­бору кадрів; управління кадра­ми (можливості персоналу, під­готовки кадрів); рівня оплати пра­ці, мотивації; керівного персоналу

10

Безпека

підприємства


Аналіз і оцінка системи безпеки на підприємстві: загальної безпеки; безпеки праці; техніч­ної та екологічної безпеки; еко­номічної безпеки

11

Продуктив­ність вироб­ничої систе­ми

Журнал-ордер № 12

Аналіз та оцінка основних по­казників продуктивності вироб­ничої системи: витрат виробниц­тва; продуктивності праці; збитків


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+