Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.5. Маркетинг

Маркетинг займає важливе місце у системі концептуальних напрямків розвитку підприємства, оскільки він забезпечує суттєвий зв'язок з ото- ненням і виявляє значний вплив на інші функції підприємства.

Цілі і завдання аудиту. Аудитор повинен:

— оцінити ступінь відповідності місця, яке займає клієнт на рин­ку, фактичному стану і стратегії розвитку його підприємства;

— перевірити і оцінити ефективність маркетингової стратегії;

— визначити вплив маркетингової стратегії на продуктивність праці, ефективність виробництва;

— проаналізувати різні функції маркетингу (організація збуту, реклама, розміщення товарних запасів, транспорт тощо);

— встановити ефективність діючих на підприємстві систем об­слуговування клієнтів, ціноутворення;

— визначити місце клієнта на ринках збуту, у тому числі на експортних.

Методика проведення аудиту концептуального напрямку діяль­ності підприємства "Маркетинг" наведена у табл. 11. 5.

Таблиця 11. 5. Методика проведення аудиту концептуального напрямку діяльності підприємства "Маркетинг"

Етап перевірки

Джерело інформації

Процедура аудиту

1

2

3

4

1.

Перевірка

системи

управління

маркетингом

План розвитку під­приємства; резуль­тати аналітичних досліджень; поясню­вальних записок; спеціальних дослі­джень тощо

Аналіз: концепції і стратегії маркетингу підприємства; кіль­кості робітників їх компетент­ності; місця маркетингу у струк­турі підприємства

2.

Аналіз

ринків


Оцінювання ефективності ринко­вої структури,, у якій функціо­нує підприємство: розмірів і тен­денцій; власної частки; конку­рентів (чисельність, якість, стратегія); портфеля замовлень

3.

Аналіз мож­ливостей клі­єнтів (контр­агентів) під­приємства

Матеріали клієнтів підприємства: фі­нансова звітність; звіти про аудитор­ські перевірки; ре­зультати спеціаль­них досліджень

Встановлення можливості і на­дійності (зокрема фінансової) клієнтів підприємства, їх кіль­кості і розмірів

Продовження табл. 11. 5

1

2

3

4

4.

Ціноутворен­ня

Методики ціноутво­рення, діючі каль­куляції і розрахун­ки цін, журнали ордери № 11, 10/1, відомість 16

Оцінювання впливу чинної системи ціноутворення на ефективність діяльності підприємства

5.

Збут

Матеріали діяль­ності системи збуту продукції, облікові дані, журнали-орде- ри№ 11, 10, 10/1, відомість 16, головна книга

Аналіз і оцінювання ефективності діючої на підприємстві системи збуту: каналів розповсюдження продукції; організації і методів діяльності; торгової агентури підприємства (розміри, ступінь компетенції, мотивація праці); надійності поставок; запасів залишків товарів на складах підприємства; торгових витрат; обсягів реалізації продукції

6.

Обслуговуван­ня клієнтів

Матеріали з після- реалізаційного обслу­говування клієнтів, технічного обслуго­вування продукції

Оцінювання діючої на підприєм­стві системи: післяреалізацій- ного обслуговування клієнтів; технічного обслуговування продукції.

7.

Рекламна

діяльність

Матеріали підпри­ємства з питань рекламної діяль­ності

Оцінювання діючих на підприєм­стві систем реклами: впливу на показники діяльності підприєм­ства; витрат на рекламу; методів рекламної роботи; ефективності


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+