Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

11.4. Фінанси підприємства

Фінансова оцінка діяльності підприємства базується на його фінан­совій звітності за останні 3-5 років. Дані фінансової оцінки вико­ристовуються як орієнтири у подальшому аудиторському дослідженні. До кожного показника чи виявленої тенденції слід підходити дуже зважено, аби не припуститися помилок і неправильних узагальнюю­чих оцінок. Аудитором використовуються методи, викладені у розділі "Аудит фінансового стану". Загальна методика проведення аудиту фінансів підприємства наведена у табл. 11. 4.

Таблиця 11. 4. Методика проведення аудиту фінансів підприємства

Етап перевірки

Джерело інформації

Процедура аудиту

1

Оцінювання методів і сти­лю управлін­ня фінансо­вою діяльніс­тю


Аналіз з метою виявлення відпо­відності характеру підприєм­ства, особливостей продукції, що випускається, ресурсів, що вико­ристовуються: стратегії і політи­ки фінансів; системи і організа­ції обліково-аналітичної роботи; взаємовідносин з кредитно-фі­нансовими установами

2

Оцінювання

фінансової

звітності

Фінансова звітність підприємства

Аудит фінансового стану підпри­ємства. Процедури аудиту наве­дені у розділі "Аудит фінансового стану"

3

Оцінювання фондування і розподілу фондів


Аналіз впливу, що його справля­ють на розвиток виробництва і стратегію підприємства: джерела і вартість фондів; прибуток і йо­го використання

4

Оцінювання

системи

внутрішнього

контролю


Оцінювання ефективності систе­ми внутрішнього контролю від­повідно до методики, викладеної у розділі 7 "Аудиторська оцінка системи внутрішнього аудиту і контролю"


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+