Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.1. Методи аналізу фінансового стану

Розглянемо окремі методи аналізу, які використовуються в прак­тиці аудиту та дії аудитора щодо використання результатів аналізу.

Метод читання зовнішньої звітності

Полягає у вивченні абсолютних значень показників зовнішньої звітності з метою визначення основних джерел коштів компанії (підприємства) та напрямків їх використання за минулий період, а також прибуткової та дивідендної політики. Особливу увагу зверта­ють на наявність у звітності незвичайних показників та сум, а та­кож на інформацію, що міститься у виносках та примітках.

Метод галузевого порівняльного аналізу

Використовується для порівняння фінансових показників із се- редньогалузевими та використання їх як основи для проведення аудиту. Позитивними рисами галузевого порівняльного аналізу є те, що в результаті його проведення аудитор може глибше оцінити стійкість фінансових позицій підприємства, його платоспроможність та кредитоспроможність.

Метод порівняльного аналізу облікових та звітних даних клієнта за кілька минулих періодів часу

Цей метод передбачає вивчення аудитором відхилень (у абсолют­ному та відносному вираженні) обраних ним показників, а також процентних співвідношень між проміжними та звітними показника­ми звітності.

Метод порівняльного аналізу фактичних даних клієнта з роз­рахунками самого аудитора

Метод полягає в тому, що аудитор перераховує ті чи інші показ­ники звітності (особливо розрахункові) і порівнює їх з результатами клієнта. Частіше це стосується відсотків, амортизаційних відраху­вань за об'єктами, витрат майбутніх періодів, індексації основних засобів та інших об'єктів обліку. При цьому аудитор критично оці­нює інформацію, яку він перевіряє, щодо її достовірності та об'єктив­ності. Аудитор повинен визначити мінімальну та максимальну межу можливої різниці, наявність якої не потребує додаткового тестуван­ня. Вирішення даного завдання залежить від ступеня істотності (ма­теріальності) виявленої різниці відносно пов'язаних з нею показ­ників всієї звітності в цілому. Якщо значення виявленої різниці неприпустиме, то аудитор намагається знайти реальне пояснення чи провести додаткове тестування.

Метод коефіцієнтного аналізу

Вказаний метод заснований на визначенні залежностей між ок­ремими показниками звітності. Коефіцієнтний аналіз може здійсню­ватися як внутрішньогосподарський, і як зовнішній. Наприклад, з точки зору акціонера чи потенційного інвестора важливе значення має розрахунок коефіцієнтів прибутку на акцію, дивідендних виплат, дивідендної прибутковості, розподіл майна тощо.

Використовуючи різноманітні методики економічного аналізу, аудитор повинен орієнтуватися на застосування персональних ком­п'ютерів та прикладних спеціалізованих програм.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+