Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.2. Зміст та основні процедури аналізу фінансово- господарської діяльності за даними бухгалтерської звітності

У роботі аудитора особливе значення має читання та аналіз ба­лансу, бо використання інформації, яка отримана за результатами аналізу, дає можливість прийняти обгрунтовані управлінські рішен­ня, оцінити динаміку та перспективи зміни прибутку (доходу) підпри­ємства, ресурси, підприємства, зміни, що відбулися в них, та ефек­тивність їх використання.

Деталізація аналізу бухгалтерської звітності може бути різною. У рамках експрес-аналізу здійснюється розрахунок, контроль та аналіз у динаміці невеликої кількості основних показників.

Поглиблений фінансовий аналіз більш трудомісткий: разом із розрахунком та оцінкою у динаміці низки показників будується система взаємопов'язаних аналітичних таблиць, а також можуть використовуватися простіші моделі жорстко детермінованого фак­торного аналізу.

Детальніше розглянемо поглиблений аналіз фінансово-господар­ської діяльності. У загальному вигляді програма поглибленого аналізу може бути представлена такими процедурами.

1. Попередній огляд економічного та фінансового стану підприєм­ства.

1. 1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-госпо­дарської діяльності.

1. 2. Виявлення "хворих" статей балансу.

2. Оцінка та аналіз економічного потенціалу підприємства.

2. 1. Оцінка майнового стану.

2. 2. Оцінка фінансового стану.

3. Оцінка та аналіз результативності фінансово-господарської діяльності підприємства.

3. 1. Оцінка ділової активності.

3. 2. Аналіз рентабельності.

3. 3. Оцінка ринкової та інвестиційної активності.

Інформаційною базою цієї програми є річний бухгалтерській звіт. Отримані аналітичні показники та коефіцієнти повинні розглядати­ся у просторово-часових порівняннях, а аналітична робота будувати­ся за принципом від загального до одиничного. Порівнюючи дина­міку підсумків розділів активу балансу, можна виявити тенденції зміни майнового стану. Результативність та перспективність діяльності підприємства можуть бути узагальнені оцінками за даними аналізу динаміки прибутку, а також порівняльного аналізу темпів зростання коштів підприємства, обсягів його виробничої діяльності та прибутку.

Важливою аналітичною процедурою є вертикальний аналіз, тоб­то подання балансу у вигляді відносних показників. Останнє дозво­ляє простежити за питомою вагою кожної статті балансу, його за­гальним підсумком. Обов'язковий елемент аналізу — динамічні ряди величин, за допомогою яких можна прогнозувати структурні зміни у складі активів та джерел їх покриття.

Крім того, відносні показники дозволяють проводити міжгоспо­дарські порівняння підприємств, згладжувати негативні впливи інфля­ційних процесів.

Горизонтальний аналіз балансу полягає у побудуванні однієї чи кількох таблиць, в яких абсолютні балансові показники доповню­ються відносними темпами росту (зниження). Як правило, досліджу­ють базисні темпи зростання за ряд років, що дозволяє не тільки аналізувати зміни окремих балансових статей, а й прогнозувати їх значення.

Горизонтальний та вертикальний аналізи взаємодоповнюють один одного. Тому не рідко будують таблиці, які характеризують і струк­туру звітної бухгалтерської форми, і динаміку окремих її показників.

Велике значення аналізу бухгалтерської звітності надається в умовах ринкової економіки. Методика такого аналізу зводиться до виконання обов'язкових процедур:

1) ознайомлення зі звітом аудитора;

2) ознайомлення з основними обліковими принципами та мето­дами, що використовуються на підприємстві;

3) нормативна база визначення фінансового стану підприємств.

Основні документи, які регламентують визначення фінансового

стану підприємства.

1. Рекомендації щодо оцінки банками кредитоспроможності та фінансової стабільності позичальника, видані Національним бан­ком України від 02. 06. 94 р. № 23011/79.

2. Лист НБУ від 02. 12. 96 р. № 10-206/3099 "Про Положення "Про порядок зовнішнього аудиту юридичних осіб — акціонерів (учас­ників) комерційних банків у процесі перевірки правильності форму­вання статутних фондів комерційних банків".

3. Положення "Про порядок проведення зовнішнього аудиту юри­дичних осіб — акціонерів (учасників) комерційних банків у процесі перевірки правильності формування статутних фондів комерційних банків", затверджене постановою Правління НБУ від 21. 11. 96 р. № ЗО1.

4. Методичні рекомендації щодо аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій. Державна податкова адмініст­рація України. Головне управління економічного аналізу від 27. 01. 98 р. № 20-217.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+