Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.3.3. Оцінка фінансової сталості

Фінансова стабільність підприємства характеризується такими коефіцієнтами: власності, позичених коштів, співвідношення позиче­них та власних коштів, мобільності власних коштів, співвідношення необігових та власних коштів, співвідношення необігових і власних коштів та довгострокових фінансових вкладень, окупності процентів, співвідношення видатків з виплати процентів та запозичених коштів.

Коефіцієнт власності визначають із відношення власних коштів до загальної величини коштів підприємства. Особливе значення цей показник має для інвесторів та кредиторів. Для країн Західної Євро­пи та США нормальним значенням цього коефіцієнта є 0, 6, хоча за останні роки воно знизилося. В Японії цей показник знизився з 0, 61 у 1936 р. до 0, 19 — у 1979 р. Однак в останні роки цей показник почав підвищуватися.

Коефіцієнт позичених коштів розраховують за відношенням позичених коштів до загальної величини коштів підприємства. Цей показник характеризує структуру коштів підприємства з точки зору частки позичених коштів. Він пов'язаний з попереднім показни­ком. Він може бути розрахований також відніманням від 1 (оди­ниці) коефіцієнта власності.

Коефіцієнт співвідношення позичених та власних коштів роз­раховують діленням позичених коштів на власні. Він показує, скільки позичених коштів припадає на гривню власних коштів. За критичне значення цього показника приймають одиницю. Якщо показник пе­ревищує одиницю, то фінансова стійкість підприємства ставиться під сумнів.

Коефіцієнт мобільності власних коштів розраховується як частка від ділення власних обігових коштів (розрахункова величина) на загальну величину власних коштів. Одержані величини доцільно порівняти зі стандартними значеннями показника.

Коефіцієнт співвідношення необігових та власних і довгостро­кових позичених коштів розраховують із відношення величини не­обігових коштів до сукупної величини власних та довгострокових позичених коштів.

Коефіцієнт окупності процентів за кредити розраховується із такого співвідношення: у чисельнику сума чистого прибутку та ви­трат на сплату процентів, у знаменнику — витрати на сплату про­центів за кредити. Він показує, скільки раз упродовж року підприєм­ство заробляє кошти для сплати процентів та характеризує ступінь захищеності виданих кредитів.

Коефіцієнт співвідношення витрат на виплату процентів і за­лучених коштів характеризує частку процентів у позичених коштах і показує, скільки коштує підприємству залучення позикових коштів.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+