Бібліотека Букліб працює за підтримки агентства Magistr.ua

18.3.4. Оцінка ліквідності (платоспроможності) підприємства

Під платоспроможністю підприємства розуміють його готовність погасити короткотермінову заборгованість власними коштами.

Розрізняють три показники платоспроможності: коефіцієнт аб­солютної ліквідності, проміжний коефіцієнт покриття та загальний коефіцієнт покриття.

При розрахуванні цих показників використовують загальний знаменник — короткострокові зобов'язання. Розраховуються вони як сукупна величина короткотермінових кредитів, позик, не погаше­них в строк, короткотермінових позичених коштів та кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховують як співвідно - шення коштів та короткострокових фінансових вкладень до корот­кострокових зобов'язань. Теоретичне значення коефіцієнта стано­вить приблизно 0, 2-0, 25. Цей показник має особливе значення для постачальників матеріальних ресурсів та банків, які кредитують підприємство.

Проміжний коефіцієнт покриття визначають як частку від ділення Сукупної суми коштів, короткострокових фінансових вкла­день та дебіторської заборгованості до короткострокових зобов'я­зань. Теоретичне значення цього показника визнається достатнім на рівні 0, 7-0, 8. Особливий інтерес цей показник становить для власників акцій підприємства.

Загальний коефіцієнт покриття розраховують за відношенням сукупної величини запасів та витрат (без витрат майбутніх періодів) та коштів, короткострокових фінансових вкладень, а також дебі­торської заборгованості до короткострокових зобов'язань. Теоретично величина цього показника становить 2, 0-2, 5. За високої обіго­вості коштів ця величина може бути і меншою, але обов'язково повинна перевищувати одиницю. Показник має особливо важливе значення для власників облігацій підприємства.

Для характеристики платоспроможності підприємства можна використовувати коефіцієнт чистої виручки, який розраховується за відношенням суми чистого прибутку та амортизаційних відраху­вань до виручки від реалізації продукції, товарів, послуг. Він показує ступінь чистого прибутку та амортизаційних відрахувань на кожну одиницю одержаної від реалізації продукції чистої виручки.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+